acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานลูกเสือ ได้เตรียมความพร้อมวัดเครื่องแบบ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.4 และม.1 ปีการศึกษา 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 งานลูกเสือได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมโดยการวัดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีสามัญระดับชั้น ป.4 และม.1 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้อำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อกับทางโรงเรียนโดยมอบหมายให้ทางร้านเคนซึ่งเป็นร้านลำดับต้นๆในจังหวัดสมุทรปราการเข้ามาทำการวัด เพื่อให้เนื้อผ้าและสีของเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีมีความเป็นระเบียบและถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในครั้งนี้ คณะครูชั้นป.4และม.1ได้ร่วมกันดูแลและคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนทุกคน