acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

ACSP News

ACSP News, Activities and Public relations of the school

No. Title
51. “กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกนักเรียนคริสเตียนซ้อมร้องเพลงในพิธีร่วมกัน”
52. MLP Secondary 4 Students participated in a morning assembly conducted by representatives from Secondary 4/1
53. การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2566
54. 6011, iPSLE Centre, the Oral Standardisation Training for OEs. Get ready for 2023 iPSLE.
55. การประชุมคณะกรรมการ Cambridge Assessment English โดยศูนย์สอบ ACSP International Standards Testing Centre & Academic Partnerships
56. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU) กับ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล MUIC ในโครงการ MEET ( MUIC Excellence Entrance Track)
57. งานลูกเสือจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ สวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล
58. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน ACSP FAMILY BOWLING 2023 ณ Blu - o Rhythm & Bowl @ Mega Bangna รอบการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4– 6 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
59. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 44 ปี
60. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 44 ปี
61. การแข่งขันบาสเกตบอลนัดพิเศษอายุไม่เกิน 18 ปีเนื่องในวันฉลองวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 44 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ณ Sport Center ระหว่างนักเรียน ACSP และนักเรียน ACN
62. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเนื่องในวันฉลองวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 44 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ระหว่างทีมคณะภราดาBSG–กับทีมคณะสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
63. ความร่วมมือด้านวิชาการฝ่ายEP และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรModern Track English Program ปีการศึกษา 2565
64.
65. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดโครงการ ACSP Alumni Football Club Family และจัดแข่งขันฟุตบอล นัดพิเศษ ระหว่างทีมครู ACSP กับทีม VIP ศิษย์เก่าฯ ณ สนามฟุตบอล St. Francis Football Field ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
66. มาสเตอร์ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ได้นำนักเรียนชมรม ORGANIZE จำนวน 10 คน ไปร่วมกิจกรรม “ฉลอง 111ปี คมนาคม นั่งรถไฟฟ้าสุขใจ รฟม”
67. งานแนะแนวนำนักเรียนเข้าร่วมงาน MUIC Open Days 2023 - IC Your SPACE ณ อาคารอาทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา)
68. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ Heat Stroke และสารพิษอันตราย ไซยาไนด์ โดย นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล จากโรงพยาบาลศิครินทร์
69. กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดและอบายมุข ” วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณ SAINT LOUIS ARENA โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
70. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดพิธีวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียนขึ้น ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ SAINT LOUIS ARENA
71. “การประชุมคณะกรรมการงานอภิบาล วาระที่ 2/2566”
72. ฝ่ายปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดโครงการทัศนศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรม Unity Camp & พี่เยือนน้อง”
73. บรรยากาศการเข้าร่วม​​กิจกรรมบูรณาการ​ทักษะ​ชีวิต และกิจกรรมปลูกป่าชายเลนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน, 1-2 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์​ศึกษา​ธรรมชาติ​กองทัพบก บางปู และโรงแรม Eastern Grand Palace
74. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน ACSP FAMILY BOWLING 2023 ณ Blu o Rhythm & Bowl @ Mega Bangna ซึ่งเป็นรอบการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 3 แผนก MLP
75.
76. พิธีมอบใบแต่งตั้งศูนย์สอบ IELTS Official Test Centre จากสถาบัน British Council Thailand
77. งานลูกเสือได้ส่งลูกเสือกองร้อยพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 นายและครูผู้ดูแล จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 2โดยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ
78. บรรยากาศการประชุมรวม นักเรียนระดับชั้นนักศึกษาปีที่ 4
79. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
80. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน ACSP FAMILY BOWLING 2023 ณ Blu o Rhythm & Bowl @ Mega Bangna ซึ่งเป็นรอบการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 3 แผนก MLP ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
81. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการเข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
82. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน ACSP FAMILY BOWLING 2023 ณ Blu - o Rhythm & Bowl @ Mega Bangna ซึ่งเป็นรอบการแข่งขันของนักเรียนEPทุกระดับชั้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
83. “พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต”
84. “พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต”
85. คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้ทางสมรรถนะวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
86. วิชาเอกวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
87. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Open House ในการรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์
88. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Open House ในการรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์
89. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Open House ในการรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงษ์
90. งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม "TCASter school tour 2023" ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
91. ฝ่ายปกครอง จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น ณ ห้อง ACSP Multi Skill ชั้น 3 อาคารหลุยส์ มารี
92. งานรักษาดินแดน ฝ่ายกิจกรรม ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 (ชาย) เข้ารับการปฐมนิเทศน์ และฝึกประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จ.กรุงเทพมหานคร
93.
94. มาสเตอร์อธิพันธ์ ทองสุข ได้นำตัวแทนนักเรียนวิชาเอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการอบรมและแข่งขัน Fabrication Lab การควบคุมแขนกลและสายพานลำเลียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
95. งานแนะแนว และ International Standards Testing Centre ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงาน DTC…GROWING TO THE NEXT LEVEL ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขตกรุงเทพฯ
96. ฝ่ายปกครอง งานระดับชั้น ในโครงการเครือข่ายเข้มแข็งได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม โดยครูผู้เข้าร่วมอบรม ป.1-ป.3 MLP และ EP จำนวน 50 ท่าน
97. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) และวิชาเอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament 2023 จัดการแข่งขันโดย บริษัท Imagineering Education จำกัด
98. นักเรียนห้องเรียน​ I-Linguistics​ ทั้ง​ 3 ระดับชั้นม.1-3​ จำนวน​ 139​ คนได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้​ภายนอกห้องเรียนที่พิพิธภัณฑ์​ท่าอากาศยาน​สุวรรณภูมิ​ และอาคารผู้โดยสาร​ขาออก​สนามบินสุวรรณภูมิ​
99. มาสเตอร์วชิรวิทย์ โสภน ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือสำรอง มิสศรัญญา รุ่งเรือง รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือสำรอง พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือสำรองระดับชั้นป.1 ทุกท่าน ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในคาบเรียนวิชาลูกเสือ
100. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ St. Louis Arena