เลขประจำตัวนักเรียน

Student Identification
 • เลขประจำตัว:

 •  
 • รหัสประจำตัวประชาชน

С


  เกณฑ์การเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4


  คุณสมบัติของนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา โควต้า

 • ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3.50 (คิดจากชั้น ม.1 - ม.2  จำนวน 4 ภาคเรียน)
 • และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป
 • ไม่มีผลการเรียน 0, ร, และ มส.
 • นักเรียนที่เข้าระหว่างชั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาโควต้า


 •         ประกาศ ณ วันที่  3 พฤศจิกายน 2560

          หน่วยงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ