โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
ACSP E-Learning Center
 
  หลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ HOME >ACSP CURRICULUM
     
   
  หลักสูตร ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนรู้
Modern Language Program : MLP

   
 
หลักสูตร ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนรู้
 
เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้ ซึ่งจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตร 2 ภาษา ดำเนินการสอนโดยครูต่างชาติและครูไทย ในหลักสูตร MLP เป็นนักเรียนชายล้วน ตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นสหศึกษา นับเป็นหลักสูตรที่
ก่อให้เกิดความภูมิใจอย่างยิ่งของโรงเรียนเพราะมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีมาตรฐานสากลภายใต้หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อปวงชน และการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน
 
Modern Language Program : MLP
 
MLP is the program which uses English as the medium of instruction. It follows the core curriculum from the Ministry of Education which the school expands to provide a more in-depth, detailed school curriculum. MLP covers six subjects: mathematics, science, social studies, physical education, computer and English. This is a bilingual program which is taught cooperatively by foreign teachers and Thai teachers. In this program, we have male students from primary one through secondary three, but secondary grades four through six are coeducational. We are very proud of this program because it aims to develop the students' English ability so it equals or exceeds the international standard level. This program includes the principle of equal education for all by providing all students with an equal opportunity to learn.
 
 
 
     หลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มี 3 หลักสูตร ดังนี้
     These are three tracks of study at the secondary level in grades four through six:
 
หลักสูตรที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(หลักสูตร MLP และ EP)
Program 1: Science – Mathematics (MLP and EP)
หลักสูตรที่ 2 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร MLP และ EP)
Program 2: Mathematics – English (MPL and EP)
หลักสูตรที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์
(หลักสูตร MLP)
Program 3: English, Chinese and Computer (MLP)
 
 
 
   
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.