โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
ACSP E-Learning Center
 
  หลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียอัสสัมชัญสมุทรปราการ HOME >ACSP CURRICULUM
     
   
  หลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษา
English Program : EP

     Download Brochure English Program

   
 
หลักสูตร การสอนเป็นภาษาอังกฤษดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษา
 
เป็นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษดำเนินการสอน
โดยครูเจ้าของภาษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบสหศึกษา
 
English Program : EP
 
ACSP has adopted the Ministry of Education guidelines for its overall English Program curriculum. EP is taught by foreign teachers in coordination with Thai co-teachers. English is used as the first language in the classroom and as the medium of communication between students and teachers in the following subjects: mathematics, science, social studies, health and physical education, computer and English. The program is offered from primary one through secondary four and is coeducational.
 
 
 
     หลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มี 3 หลักสูตร ดังนี้
     These are three tracks of study at the secondary level in grades four through six:
 
หลักสูตรที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (หลักสูตร MLP และ EP)
Program 1: Science – Mathematics (MLP and EP)
หลักสูตรที่ 2 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร MLP และ EP)
Program 2: Mathematics – English (MPL and EP)
หลักสูตรที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์(หลักสูตร MLP)
Program 3: English, Chinese and Computer (MLP)
     Download Brochure English Program
 
 
 
   
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.