เอกสารสำหรับคุณครู The Documents for Teacher

เอกสารงานวิชาการ ( Academic Forms )
เอกสารสำหรับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)
ภาษาไทย
ดาวน์โหลด
วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาวน์โหลด
สุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลด
คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
สังคมศึกษา ดาวน์โหลด
การงานอาชีพ ดาวน์โหลด
ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ศิลปะ ดาวน์โหลด
Thailand National Core Curriculum 2008
Cover
Download
Contents Download
Directive of the Ministry of Education
Download
Foreward Download
Background Download
Arts Download
Thai Language Download
Mathematics Download
Science Download
Social Studies Download
Health and Physical Education Download
Occupation and Technology(Com.) Download
Foreign Languages Download
แนวทางพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วิชา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สังคมศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การงานและพื้นฐานอาชีพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ศิลปะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หน้าที่พลเมือง   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน A4 (สำหรับเครื่อง PC )
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน A4 (สำหรับเครื่อง Mac) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน F4 (สำหรับเครื่อง PC )
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน F4 (สำหรับเครื่อง Mac) ดาวน์โหลด
01 ประมวลการสอนรายวิชา ระดับประถมศึกษา / Course Syllybus for Primary ดาวน์โหลด
02 ประมวลการสอนรายวิชา ระดับมัธยมศึกษา / Course Syllybus for Secondary ดาวน์โหลด
03. วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญของหลักสูตร / Standards and Significant indicators analysis ดาวน์โหลด
04.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้รายหน่วย / Instructional design of Unit ( mapping ) ดาวน์โหลด
04.2 แผนรายหน่วย-แบบความเรียง / Instructional design of Unit ( line by line ) ดาวน์โหลด
05 แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ / Learning Management Plan ( Period ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มมาตรการเรียนดีไม่มี ร (ระดับประถม) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มมาตรการเรียนดีไม่มี ร (ระดับมัธยม) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มวิจัย5บท / Research 5 Unit ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเผยแพร่ / Abstract Classroom/Action Research ดาวน์โหลด
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่สอนแทน / Record of exchange Class Teaching ( Head of Level ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการสอนวันเสาร์ / Saturday Class Outline ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการชมรม / Academic Activity Project
ดาวน์โหลด
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนชั่วโมงการสอน / Exchange Class Teaching ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งสื่อการสอน / Teaching Materials ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายมอบหมายงาน / Assignment letter ดาวน์โหลด
Classroom research report‏ (for MLP foreign teachers) ดาวน์โหลด
ภายในวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับกิจกรรมทัศนศึกษา ดาวน์โหลด
ภายนอกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับกิจกรรมทัศนศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มชื่อ - เกียรติบัตร/ Certificate Form ดาวน์โหลด
MLP Lesson plan template for iPSLE ICSE HSK TUST ดาวน์โหลด
Form iPSLE Assignment Book Semester 1 ดาวน์โหลด
Form ICSE Assignment Book Semester 1/2020 ดาวน์โหลด
EX iPSLE Assignment MLP Semester 1/2020 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแบบส่งสื่อการสอน ดาวน์โหลด
Form_iPSLE Assignment Book ดาวน์โหลด
Form_ICSE Assignment Book ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม Summer
Supplemental Document for Learning Preparation Course
ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน (ภาคฤดูร้อน) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการสอนกิจกรรมชมรมการเรียนรู้ปรับพื้นฐานความรู้ปีการศึกษา
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มพัฒนาอัจฉริยะภาพ
แบบฟอร์มปกรายงาน 8 กลุ่มสาระ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มปกใน+คำนำ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มผลการแข่งขัน-การพัฒนา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม-ภาคผนวก ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายชื่อและเช็คเวลาเรียน ดาวน์โหลด
MLP's Vocabulary Book
ใบงานการทำหนังสือศัพท์
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเขียนศัพท์ iPSLE/ICSE เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มงานส่งเสริมวิชาการ
แบบฟอร์มอนุมัติเบิกค่าอาหาร
ดาวน์โหลด
แบบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน นอกสถานที่
ดาวน์โหลด
แบบรายงานการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจริยภาพและการพัฒนานักเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน ( รวมไฟล์ ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มงานนิเทศการสอน
แบบบันทึกการนิเทศการสอน / Schedule and Impromptu
ดาวน์โหลด
Evaluation Form
ดาวน์โหลด
For Foreign Teachers
Teacher Evaulation Form
Download
Club For only Teacher Download

เอกสารงานวัดและประเมินผล ( Evaluation Forms )
แบบฟอร์มงานทะเบียน วัดและประเมินผล
แบบฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ 2561 และตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ผ่านทาง Google Drive ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแบบทดสอบGrader ผ่านทาง Google Drive ดาวน์โหลด
โครงสร้างข้อสอบ+สัดส่วนคะแนนปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบร่างมือ ผ่านทาง Google Drive ดาวน์โหลด
โครงสร้างข้อสอบ 4 วิชา ผ่านทาง Google Drive ดาวน์โหลด
Assessment books ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มงานทะเบียนนักเรียน
แบบคำร้องขอระเบียนผลการเรียน ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอใบรับรอง ดาวน์โหลด

การสร้างเฉลยข้อสอบและอื่นๆของโปรแกรม Grader
สร้างเฉลยข้อสอบ  
จัดการรายวิชาและกรอกคะแนน
Grader app  

เอกสารงานแผนกEnglish Program ( English Program Forms )
English Program Form ( EP ONLY )
Worksheet - A4 (For PC ) Download
Worksheet - A4 (For Mac) Download
Worksheet - F4 (For PC ) Download
Worksheet - F4 (For Mac) Download
EP Course Syllabus Download
EP Teaching Aids Submission Download
English Program Lesson Plan
For Primary For secondary
For DOC    Download For PDF    Download For DOC    Download For PDF    Download
เอกสารงานสำนักผู้อำนวยการ ( Director Office Forms )

เอกสารงานสำนักผู้อำนวยการ
แบบรายงานผลงานดีเด่นของบุคลากรจากองค์กรภายนอก 2561 ดาวน์โหลด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
แบบรายงานพัฒนาตนเองด้วยการค้นคว้า ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มวิเคราะห์ภาระงาน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแผนหน่วยงาน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ดาวน์โหลด
แบบสรุปโครงการ-กิจกรรม ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดทำรูปเล่ม ดาวน์โหลด
งานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มประเมินโครงการ-กิจกรรม(1) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเมินโครงการ-กิจกรรม(2) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเมินตัวชี้วัดฯ(1) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเมินตัวชี้วัดฯ(2) ดาวน์โหลด
งานพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ดาวน์โหลด
แบบขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก-ทุนตนเอง ดาวน์โหลด
แบบขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก-ทุนโรงเรียน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท-ภาคปกติ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท-นอกเวลาราชการ ดาวน์โหลด
งานตรวจสอบทั่วไป (ปีการศึกษา 2562)
ขั้นตอนการเคลียร์เงิน (ภาพ) ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเคลียร์เงิน ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน (ภาพ) ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย(สำหรับเขียน) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย(สำหรับพิมพ์) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบรับรองการใช้เงิน(กรณีไม่มีใบเสร็จ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเคลื่อนย้าย ทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเบิกงบประมาณเพิ่ม(กรณีใช้เกินงบ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสรุปรายรับ-รายจ่ายกิจกรรมต่างๆ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบเคลียร์เงินงานราตรีสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
งานศูนย์วิทยสนเทศ
แบบฟอร์มการเขียนข่าวลงเวปไซด์ของโรงเรียน ดาวน์โหลด

เอกสารงานธุรการ ( Administration Forms )

เอกสารงานธุรการ
** ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเงื่อนไขขอใช้รถ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ยานพาหนะของโรงเรียน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครครู ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ลาเรียน ลาคลอดบุตร ลาบวช ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอเบิกเงินค่าเช่ารถหรือรถส่วนตัว ดาวน์โหลด
Form for broadcasting public relations ดาวน์โหลด
Rental or car rental request Form ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งโทรสาร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Assumption Samutprakarn School Leave Form ดาวน์โหลด
Document Forms
แบบฟอร์มเครื่องราชย์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเครื่องราชย์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2559 ดาวน์โหลด
งานวารสาร
แบบฟอร์มการเขียนข่าวลงวารสาร ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเงิน ( Finance Forms )

เอกสารงานการเงิน
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเคลียร์เงิน แผนกการเงิน ดาวน์โหลด
เอกสารงานจัดซื้อ
แบบฟอร์มขอนำทรัพย์สินออกไปซ่อม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบขอซื้อ (ใหม่) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเสนอราคาเสื้อค่าย - งานตกแต่ง/ก่อสร้าง ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเทียบราคาสินค้า เพื่อการเสนอคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอซื้อสินค้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ (ใหม่) ดาวน์โหลด

เอกสารงานกิจกรรม ( Activity Forms )

เอกสารงานกิจกรรม
แบบฟอร์มงาน Thank You Party ดาวน์โหลด