ตารางสอบปลายภาค สำหรับนักเรียน

ตารางสอบปลายภาค สำหรับนักเรียน

ตารางสอบสำหรับนักเรียน
วันที่ 25 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (แผนก MLP/EP)
วันที่ 21 - 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 (แผนก MLP/EP)
วันที่ 24 - 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนก MLP/EP)

ดาว์นโหลดตารางสอบและเนื้อหาข้อสอบ สำหรับนักเรียน


ดาว์นโหลดตารางสอบและเนื้อหาข้อสอบ สำหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (แผนก MLP) ดาว์นโหลด
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (แผนก EP ) ดาว์นโหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (แผนก MLP ) ดาว์นโหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ( แผนก EP ) ดาว์นโหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ( แผนก MLP ) ดาว์นโหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ( แผนก EP ) ดาว์นโหลด

สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ สำหรับนักเรียน


สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ สำหรับนักเรียน
สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (แผนก MLP ) ดาว์นโหลด
สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (แผนก EP ) ดาว์นโหลด
สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ( แผนก MLP ) ดาว์นโหลด
สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ( แผนก EP ) ดาว์นโหลด

เนื้อหาข้อสอบกลางมูลนิธิ 4 วิชา ป.1- ป.6 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียน


เนื้อหาข้อสอบกลางมูลนิธิ 4 วิชา ป.1- ป.6 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียน
เนื้อหาข้อสอบกลางมูลนิธิ 4 วิชา ป.1- ป.6 ดาว์นโหลด