การประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
และกำหนดการเรียนซ่อมเสริม 0, ร, มสนักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

  การเข้ารหัสผ่าน

 • การเข้าใช้งานครั้งโดยใช้รหัสดังนี้ ชื่อผู้ใช้งาน เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก รหัสผ่าน acsp1234 เมื่อเข้าระบบได้แล้ว (ผู้ปกครองสามารเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ในระบบ ได้โดยตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว)
 • โปรแกรม Grader ผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียน Link : https://acsp.grader.school/parent/  ระดับชั้นประถมศึกษา ทั้ง 2 แผนก

วันที่ 6 ตุลาคม 2562
     ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2562 จาก โปรแกรม Grader ผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียน Link : https://acsp.grader.school/parent/

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 
     นักเรียนที่ต้องเรียนซ่อมเสริม เพื่อแก้ไข 0, ร, มส ปฏิบัติดังนี้
 • นักเรียนแต่งกายสวมชุดนักเรียน
 • นักเรียนรายงานตัวในเวลา 08.00 น. ณ Saint louis Arena  เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการเรียนซ่อมเสริม 0, ร, มส
 • เวลา 08.30 น. รับใบลงทะเบียนซ่อมเสริม 0, ร, มส กับครูประจำชั้นและเรียนซ่อมเสริม 0, ร, มส ตามตารางที่กำหนด
 • เมื่อนักเรียนสอบซ่อมเสริม ผ่าน ทุกรายวิชา ให้นำใบลงทะเบียนซ่อมเสริม 0, ร, มส ติดต่อส่งคุณครูประจำชั้นเพื่อรับการอนุญาตกลับบ้านได้
 • กรณีที่กลับก่อนเวลา คุณครูประจำชั้นให้นักเรียนนำใบลงทะเบียนซ่อมเสริม 0, ร, มส ลงมาให้ผู้ปกครองรับทราบและเซ็นชื่อกำกับ จากนั้นนักเรียนนำใบซ่อมเสริม 0, ร, มส ส่งคุณครูประจำชั้นเพื่อรับใบอนุญาตกลับบ้านได้
 • เวลาในการเรียนซ่อมเสริม 0, ร, มส ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน จนกว่าจะซ่อมเสริม 0, ร, มส เสร็จสิ้น

  ระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 2 แผนก

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 
     ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2562 จาก โปรแกรม Grader ผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียน
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 
     นักเรียนที่ต้องซ่อมเสริมปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนแต่งกายสวมชุดนักเรียน
 • นักเรียนรายงานตัวที่ Saint louis Arena ในเวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ
 • เวลา 08.30 น. รับใบลงทะเบียนซ่อมเสริมกับครูประจำชั้นตามตารางที่กำหนด
 • นักเรียนที่ได้ผลการเรียน “มส” เมื่อซ่อมเสริมเวลาเรียนเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติจากฝ่ายวิชาการ 

จะได้รับผลการเรียนระดับเกรด 1 เท่านั้น

 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน จนกว่าจะซ่อมเสริมเสร็จสิ้น
 • กรณีที่กลับก่อนเวลา ให้นักเรียนนำใบลงทะเบียนซ่อมเสริม 0, ร, มส มาให้คุณครูหัวหน้าระดับตรวจสอบเพื่อรับใบอนุญาตกลับบ้านได้

  วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562  (ซ่อมเสริม ครั้งที่ 2)

 • วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อยังซ่อมเสริมไม่ผ่านในครั้งที่ 1
 • วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ซ่อมเสริมครั้งที่ 2 นักเรียนติดต่อครูผู้สอน โดยใช้เวลาว่างนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติเท่านั้น (นักเรียนได้เกรดตามปกติ)

 

  วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562  (ซ่อมเสริม ครั้งที่ 3)

 • วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังซ่อมไม่ผ่านในครั้งที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการซ่อมเสริมต่อไป
 • ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนดำเนินการซ่อมเสริมครั้งที่ 3 เมื่อซ่อมเสริมผ่านโดยมีลายเซ็นจากครูผู้สอนแล้ว (นักเรียนจะถูกปรับเป็นเกรด 1 ทุกกรณี)

  หมายเหตุ  

  • ทางโรงเรียนมีอาหารกลางวันจำหน่าย (ชำระโดยใช้บัตรนักเรียนหรือเงินสด)
  • การซ่อมเสริมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้นักเรียนติดตามกับครูประจำวิชาในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิก