การประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
และกำหนดการเรียนซ่อมเสริม 0, ร, มสนักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

  การเข้ารหัสผ่าน

  • การเข้าใช้งานครั้งโดยใช้รหัสดังนี้ ชื่อผู้ใช้งาน เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก รหัสผ่าน acsp1234 เมื่อเข้าระบบได้แล้ว (ผู้ปกครองสามารเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ในระบบ ได้โดยตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว)
  • โปรแกรม Grader ผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียน Link : CLICK  ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้ง 2 แผนก

ในวันที่ 27 มีนาคม 2563
     ประกาศผลสอบปลายภาค 2/2562 จาก โปรแกรม Grader ผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียน Link : https://acsp.grader.school/parent/

  นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี และการสอบซ่อมเสริมของนักเรียนที่ติด 0, ร, มส. ปลายภาคเรียนที่ 2/2562

  • จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยฝ่ายวิชาการจะกำหนดวันเวลาให้ทราบอีกครั้ง

  การรับหนังสือเรียนของทุกระดับชั้น

  • ให้รับกับครูประจำชั้นในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

 

  กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

  • วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง