Logoตราสาร-outline
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครครูดังนี้
1. ครูสนับสนุนงานวิชาการ EP 1 ตำแหน่ง
2. Foreign Staff Coordinator 1 ตำแหน่ง
3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ระบุ

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./อ.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา

4. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

  Foreign Staff Coordinator Qualification:

1. Bachelor or Master Degree

2. Good command of spoken and written English.

3. English Certificate at International Standard or equivalent

    - TOEIC 750

    - TOEFL 550

    - IELTS 6.0

4. Good Communication skill and respect to others. 

5. Priority and time management. 

6. Agility and fast learner.

7. Good personality and interpersonal skills.

8. Good teamwork.

9. Good at liaison duty.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

7. ใบรับรองแพทย์

  สามารถสอบถามหรือเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่

ห้องธุรการ (อาคารอำนวยการ ) ในเวลาทำการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 419/1389 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร 02-384-7491-6 ต่อ 0

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อทำการสมัคร ที่นี่ Download