รายละเอียดค่าใช้จ่ายปีการศึกษา2562

เรียน ท่านผู้ปกครอง

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 / 2562 ที่ผ่านมา

ในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดีเช่นเคย โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ค่าใช้จ่าย หลักสูตร Modern Language Program : MLP
โปรแกรม Modern Language Program (MLP)
ระดับชั้น จำนวนเงิน
ประถมศึกษาปีที่ 1 22,150.00  บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2 22,150.00  บาท
ประถมศึกษาปีที่ 3 22,350.00  บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 19,650.00  บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5 20,650.00  บาท
ประถมศึกษาปีที่ 6 21,650.00  บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18,110.00  บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18,110.00  บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18,110.00  บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 15,845.00  บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15,845.00  บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 6 15,845.00  บาท
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร English Program : EP
โปรแกรม English Program : EP
ระดับชั้น ( Level ) จำนวนเงิน ( Amount )
ประถมศึกษา (Primary) 1 72,970.00 บาท
ประถมศึกษา (Primary) 2 72,970.00 บาท
ประถมศึกษา (Primary) 3 72,970.00 บาท
ประถมศึกษา (Primary) 4 69,180.00 บาท
ประถมศึกษา (Primary) 5 69,180.00 บาท
ประถมศึกษา (Primary) 6 69,680.00 บาท
มัธยมศึกษา (Secondary) 1 59,430.00 บาท
มัธยมศึกษา (Secondary) 2 59,430.00 บาท
มัธยมศึกษา (Secondary) 3 59,430.00 บาท
มัธยมศึกษา (Secondary) 4 58,730.00 บาท
มัธยมศึกษา (Secondary) 5 58,730.00 บาท
มัธยมศึกษา (Secondary) 6 58,730.00 บาท

หมายเหตุ  เริ่มชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้


ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้ แบบฟอร์มชำระเงิน (ด้านหลัง) หรือ สามารถ Download ได้ที่ www.acsp.ac.th

2. ชำระที่ ฝ่ายการเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ด้วยเงินสด , แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย “โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ” หรือ บัตรเครดิตวีซ่า, มาสเตอร์ (คิดค่าธรรมเนียม 2 %), บัตรกสิกร CGA (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 07.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ : เวลา 07.00 – 12.30 น.
ฝ่ายการเงิน : 02-3847491-6 ต่อ 111 , 112 , 113 , 114 , 115