หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตร MLP (Modern Language Program)
รับนักเรียนชายเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 และรับนักเรียนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

2. หลักสูตร EP (English Program) รับนักเรียนสหศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
และได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ซึ่งได้เริ่มใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในปีการศึกษา 2552 ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและได้นำความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มาเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียน ตลอดจนได้นำข้อมูลวิจัยเชิงสำรวจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน คือ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ชุมชน ปรัชญาการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2545 มาประกอบการจัดทำ โดยหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ มีสมรรถนะสำคัญอันได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณ์อันพึงประสงค์อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. หลักสูตร Modern Language Program : MLP

หลักสูตร ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนรู้

เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้ ซึ่งจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตร 2 ภาษา ดำเนินการสอนโดยครูต่างชาติและครูไทย ในหลักสูตร MLP เป็นนักเรียนชายล้วน ตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นสหศึกษา นับเป็นหลักสูตรที่ก่อให้เกิดความภูมิใจอย่างยิ่งของโรงเรียนเพราะมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีมาตรฐานสากลภายใต้หลักการจัดการ ศึกษาเพื่อปวงชน และการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

 หลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มี 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (หลักสูตร MLP และ EP)
หลักสูตรที่ 2 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร MLP และ EP)
หลักสูตรที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร MLP)

2. หลักสูตร English Program : EP

หลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษา

เป็นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบสหศึกษา

หลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มี 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (หลักสูตร MLP และ EP)
หลักสูตรที่ 2 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร MLP และ EP)
หลักสูตรที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์(หลักสูตร MLP)