โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : Summer Course 2019
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
Untitled Document
 

Logoตราสาร-outline

 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครครูดังนี้
1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. ครูสนับสนุนงานวัดผล จำนวน 1 ตำแหน่ง
5. ครูสนับสนุนงานวิชาการ EP จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./อ.ค.ศ. กำหนด
  สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ.
  กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  สำเร็จการศึกษา
4. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
6.

(สำหรับ ตำแหน่งครูแนะแนวและทำงานธุรการงานวิชาการ English Program)
มีวุฒิการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนดี
มีจิตวิทยาในการทำงานกับวัยรุ่นพร้อมรับการพัฒนางานด้านการงานแนะแนว มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้ดี

 

 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
  และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2.

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
7. ใบรับรองแพทย์
 
 
 

สามารถสอบถามหรือเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่

ห้องธุรการ (อาคารอำนวยการ ) ในเวลาทำการ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 419/1389 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 02-384-7491-6 ต่อ 0
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อทำการสมัคร ที่นี่
 
 
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.