โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : Summer Course 2019
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  teacher menu  
 
Information ACSP
 
  ดาว์นโหลดเอกสารสารสนเทศโรงเรียน HOME > Information ACSP
 
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 
แผนพัฒนาโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2559 - 2561
งานประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2551
สารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2552
สารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2553
สารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2554
สารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555
สารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2556
สารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558
สารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2559
สารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560
สารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561
งานวิจัย
- การศึกษาระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียน ป.2 ป.5 และม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2553
- การศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปีการศึกษา 2553
- การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการใช้สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปีการศึกษา 2554
- การศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2554
- ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555
- การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2555
- ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555
- การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2556
     
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.