Untitled Document
 
     
  โรงเรียนในเครือ
Affiliate
 
     
  สมาคมศิษย์เก่า ACSP
Alumni ACSP
 
     
  สมาคมผู้ปกครอง ACSP
PTA
 
     
  ACSP BAND'86
 
     
  ชมรม
Club ACSP
 
     
  เวปบอร์ด ACSP
Webboard ACSP
 
     
  ห้องสมุดโรงเรียน
Library ACSP
 
     
  Web Service
เวปเซอร์วิส
 
  ดาว์นโหลดเอกสาร
Documents Download
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวชีวิตนักบวช
ปีการศึกษา   สถานภาพ/สถานที่ฝึก  
2526-2529   Scholastic ยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
2529-2532   Scholastic บ้านนักศึกษาเซนต์คาเบรียล อ.สามพราน จ.นครปฐม  
2532   Novice รุ่น 6 นวกสถานมงฟอร์ต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
2533   ฝึกงานประสบการณ์ 5 เดือน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  
2534   ถวายตัวหรือบวช  
2542   เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมถวายตัวตลอดชีวิต ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์  
2543   ถวายตัวเป็นนักบวชตลอดชีวิต  
2553   เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอธิการ ณ สวนเจ็ดริน จ.เชียงใหม่  
       
 
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา   สถานภาพ/สถานที่ฝึก  
ประถมศึกษา   โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร  
มัธยมศึกษา   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี  
ปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) เอกปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม  
    ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) เอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  
 
ประวัติการทำงาน
ปีการศึกษา   สถานภาพ/สถานที่ฝึก  
ปี 2535 - 2537   ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  
ปี 2537 - 2540   ครูใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่  
    ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่  
    ครูผู้สอนวิชาแนะแนว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่  
ปี 2541 - 2543   ผู้ช่วยอธิการบ้านนักศึกษาเซนต์คาเบรียลสามพราน จ.นครปฐม  
    ช่วยงานแผนกประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
ปี 2543 - 2544   ครูผู้สอน โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ แผนกมัธยม  
ปี 2545   ครูใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ แผนกมัธยมรี  
ปี 2546   หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ  
    หัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ  
ปี 2547   อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ  
    หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ  
    หัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ  
    รองผู้อำนวยการลูกเสือ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ  
ปี 2549 -2552   รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (แผนกประถม)  
    หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ  
    หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ  
    หัวหน้างานความประพฤตินักเรียนและระเบียบวินัย โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ  
    เลขานุการกรรมการบริหารสถานศึกษา (School Board) โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ  
    รองประธานและกรรมการฝ่ายพิธีกรรมและพิธีการตามโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจ
และฟื้นฟูจิตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตของบุคลากร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 
    คณะกรรมการบริหารดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิถีจิตนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  
    รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการอัสสัมชัญ พระราม 2 (Campus)  
ปี 2553   เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการสถานศึกษา / ผู้จัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
    หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
    เป็นอุปนายก คนที่ 1 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
    เป็นอุปนายก คนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
    ประธานคณะอนุกรรมการงานฝ่ายอภิบาล มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
    คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
    คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 
    ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน สังกัด กองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
ปี 2554   เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการสถานศึกษา / ผู้จัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
    หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
    หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
    เป็นอุปนายก คนที่ 1 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
    เป็นอุปนายก คนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
    ประธานคณะอนุกรรมการงานฝ่ายอภิบาล มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
    คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
    คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 
    ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน สังกัด กองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
    คณะกรรมการจัดทำอัตลักษณ์การจัดการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
ปี 2555   เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการสถานศึกษา / ผู้จัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 
    หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 
    หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 
    เป็นอุปนายก คนที่ 1 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 
    เป็นอุปนายก คนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 
    ประธานคณะอนุกรรมการงานฝ่ายอภิบาล มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 
    คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
    คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 
    ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน สังกัด กองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
    คณะกรรมการจัดทำอัตลักษณ์การจัดการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
ปี 2556 - ปัจจุบัน   เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการสถานศึกษา / ผู้จัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
    หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
 
เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจที่ได้รับ
ปีการศึกษา   สถานภาพ/สถานที่ฝึก  
ปี 2553   เป็นผู้บริหารที่พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ปีการศึกษา 2553  
ปี 2554   ได้รับรางวัลครูดี ครูเก่ง "หัวใจของการศึกษา" สาขาบริหารสถานศึกษาการศึกษายอดเยี่ยม จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานภาคราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
ปี 2555   เป็นผู้บริหารที่พัฒนาสถานศึกษาจนผ่านการรับรองมาตรฐาน "โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร" ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2555  
    ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| หน้าหลัก | มูลนิธิเซนต์คาเบรียล | รู้จัก ACSP | เกี่ยวกับผู้อำนวยการ | โครงสร้างบริหาร | แผนผังเวปไซด์ | ติดต่อโรงเรียน
419/1389 Theparak Rd Theparak Muang SamutprakarnTel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.