พิมพ์บรรยาย

ห้องเรียนสีเขียว
Green Learning Room

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสีเขียว  ห้องเรียนสีเขียวได้รับการสนับสนุน
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี  2546  และได้ดำเนินการต่างๆ
มาจนถึงปัจจุบัน  โดยมีจัดมุ่งหมายดังนี้
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่อง  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า   วงจรไฟฟ้า  และการใช้
    ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
3. เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเกิดความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและ
    การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

    ห้องเรียนสีเขียวประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้  5  หน่วยดังต่อไปนี้
    หน่วยที่  1    ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
    หน่วยที่  2    แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
    หน่วยที่  3    เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า
    หน่วยที่  4    ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง
    หน่วยที่  5    ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

      
    กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนสีเขียว


Web Page Maker, create your own web pages.