หน่วยที่ 4 ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง
......ตู้ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง (ประถม-มัธยม)
ในอุปกรณ์ชิ้นนี้จะประกอบไปด้วย เครื่องเล่นเทปเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมล์และช่องใส่ภาพ 16 ช่อง 4 ด้าน เรื่องภาพต่างๆ ทุกท่านคงเข้าใจดี แต่การทำกิจกรรมในอุปกรณ์ชิ้นนี้อาจจะได้ประโยชน์กว่าที่เป็นอยู่ จะเห็นว่าในห้องเรียนสีเขียวจะไม่มีกระกานดำ ท่านอาจารย์สามารถนำเนื้อหาที่จะสอนเขียนใส่แผ่นใส หรือกระดาษ A4 แล้วนำมาเสนอโดยผ่านอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้

ห้องเรียนสีเขียว
Green Learning Room
http://www.act.ac.th/act_greenroom/active_b2.html
Web Page Maker, create your own web pages.