โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
 
INFORMATION ACSP
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 และจะทำการเปิดสอนพิเศษเย็น จันทร์ - พฤหัสในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม เป็นวันแรก
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
ACSP E-Learning Center
 
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายปีการศึกษา2556 HOME >ACSP FINANCE
     
   
  หน่วยงานงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล
มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึก
ในการเป็นพลเมืองไทย มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งมีจิตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต

หมายเหตุ : ติดต่อการเงิน กด 111-114
 

 เรียน ท่านผู้ปกครอง

     โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ใน ที่ผ่านมา
      ในภาคเรียนที่ 2 / 2556 นี้ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองด้วยดีเช่นเคย
หากท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใด กรุณาแจ้งหัวหน้าฝ่ายการเงินรับทราบ เพื่อนำเสนอท่านอธิการพิจารณาต่อไป
โรงเรียนขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ดังนี้


 
อัตราค่าเทอมปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 มีดังนี้
   
โปรแกรม Modern Language Program (MLP)
ประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 19,432.00 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 16,432.00 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3  16,047.50 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5 14,932.50 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์/ศิลป์ภาษา) 14,932.50 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์คำนวน) 14,932.50 บาท
โปรแกรม English Program (EP)
ประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 57,220.00 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 53,430.00 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6           53,430.00 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 58,430.00 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 58,730.00 บาท
 
Download เอกสารค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2/2556
 
แบบฟอร์ม bill payment
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

               (ภราดา ทักษบุตร    ไกรประสิทธิ์ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

 
Download เอกสารค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2/2556

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้

1.ชำระผ่านเคาน์เตอรธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยใช้ แบบฟอร์มชำระเงิน (ที่ห้องการเงิน)
2.ชำระที่ฝ่ายการเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็น เงินสด , แคชเชียร์เช็ค

สั่งจ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ หรือ บัตรเครดิต (คิดค่าธรรมเนียม 2 %)  , บัตร CGA (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
 
 
เวลาทำการ 
 
วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา         07.00 – 17.00 น.
วันเสาร์  เวลา         07.00 – 12.30 น.
 
นักเรียนที่เข้าระหว่างชั้นปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดปีการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายการเงิน  :  02-3847491-6 ต่อ 111 , 112 , 113 , 114 , 115
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd Theparak Muang SamutprakarnTel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.