โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
 
INFORMATION ACSP
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัชัญสมุทรปราการ จัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปี 2558 "งานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 24" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในระหว่างวันที่ 11 - 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2559
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
ACSP E-Learning Center
 
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายปีการศึกษา2558 HOME >ACSP FINANCE
     
   
  หน่วยงานงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล
มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึก
ในการเป็นพลเมืองไทย มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งมีจิตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต

หมายเหตุ : ติดต่อการเงิน กด 111-115
 

 เรียน ท่านผู้ปกครอง

     โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ใน ที่ผ่านมา
      ในภาคเรียนที่ 2 / 2558 นี้ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองด้วยดีเช่นเคย
หากท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใด กรุณาแจ้งหัวหน้าฝ่ายการเงินรับทราบ เพื่อนำเสนอท่านอธิการพิจารณาต่อไป
โรงเรียนขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้


 
อัตราค่าเทอมปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 มีดังนี้
   
โปรแกรม Modern Language Program (MLP)
ประถมศึกษาปีที่ 2 20,400.00   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 3 20,400.00   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 17,400.00  บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5 17,400.00  บาท
ประถมศึกษาปีที่ 6 17,400.00  บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2  17,110.00   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17,110.00   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15,845.00   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 6 15,845.00   บาท
โปรแกรม English Program (EP)
ประถมศึกษาปีที่ 2 72,220.00    บาท
ประถมศึกษาปีที่ 3 72,220.00    บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 53,430.00    บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5 53,430.00    บาท
ประถมศึกษาปีที่ 6 53,430.00    บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2  58,430.00    บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 3 58,430.00    บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5 58,730.00    บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 6 58,730.00    บาท
 
Download เอกสารค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2/2558
แบบฟอร์ม bill payment
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

               (ภราดา ทักษบุตร    ไกรประสิทธิ์ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

 
Download เอกสารค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2/2558

เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558  
ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้
1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามระยะเวลาที่กำหนด
โดยใช้ แบบฟอร์มชำระเงิน (ด้านหลัง)  หรือ สามารถ Download ได้ที่ www.acsp.ac.th
2.ชำระที่ ฝ่ายการเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ด้วยเงินสด , แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ” หรือ บัตรเครดิตวีซ่า, มาสเตอร์ (คิดค่าธรรมเนียม 2 %) , บัตรกสิกร CGA (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)          

 
 
เวลาทำการ 
 
วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา         07.00 – 17.00 น.
วันเสาร์  เวลา         07.00 – 12.30 น.
 

นักเรียนที่เข้าป.1 , ม.1 , ม.4 และระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดปีการศึกษาแล้ว
ฝ่ายการเงิน  :  02-3847491-6 ต่อ 111 , 112 , 113 , 114 , 115

             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.