โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
 
 INFORMATION ACSP
ประกาศการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในเวลา 15.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.acsp.ac.th เท่านั้น
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
ACSP E-Learning Center
 
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายปีการศึกษา2558 HOME >ACSP FINANCE
     
   
  หน่วยงานงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล
มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึก
ในการเป็นพลเมืองไทย มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งมีจิตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต

หมายเหตุ : ติดต่อการเงิน กด 111-115
 

 เรียน ท่านผู้ปกครอง

     โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา
และในปีการศึกษา 2559 นี้ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดีเช่นเคย โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ดังนี้     


 
อัตราค่าเทอมปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 มีดังนี้
   
โปรแกรม Modern Language Program (MLP)

ระดับชั้น

จำนวนเงิน

ประถมศึกษาปีที่ 2

21,750.00  บาท

ประถมศึกษาปีที่ 3

21,750.00  บาท

ประถมศึกษาปีที่ 4

18,750.00  บาท

ประถมศึกษาปีที่ 5

18,750.00  บาท

ประถมศึกษาปีที่ 6

18,750.00  บาท

มัธยมศึกษาปีที่ 2

17,860.00  บาท

มัธยมศึกษาปีที่ 3

17,860.00  บาท

มัธยมศึกษาปีที่ 5

16,595.00  บาท

มัธยมศึกษาปีที่ 6

16,595.00  บาท

โปรแกรม English Program (EP)

ระดับชั้น ( Level )

จำนวนเงิน ( Amount )

ประถมศึกษา (Primary)   2

73,570.00 บาท

ประถมศึกษา (Primary)   3

73,570.00 บาท

ประถมศึกษา (Primary)   4

69,780.00 บาท

ประถมศึกษา (Primary)    5

54,780.00 บาท

ประถมศึกษา (Primary)    6

54,780.00 บาท

มัธยมศึกษา (Secondary)  2

59,180.00 บาท

มัธยมศึกษา (Secondary)  3

59,180.00 บาท

มัธยมศึกษา (Secondary) 5

59,480.00 บาท

มัธยมศึกษา (Secondary) 6

59,480.00 บาท

 
Download เอกสารค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 1/2559
ใบแจ้งค่าเทอม 1 ปีการศึกษา2559
แบบฟอร์ม bill payment
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

               (ภราดา ทักษบุตร    ไกรประสิทธิ์ )

ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

 

เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้
1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามระยะเวลาที่กำหนด
โดยใช้ แบบฟอร์มชำระเงิน (ด้านหลัง)  หรือ สามารถ Download ได้ที่ www.acsp.ac.th
2.ชำระที่ ฝ่ายการเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ด้วยเงินสด , แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย
โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ” หรือ บัตรเครดิตวีซ่า, มาสเตอร์ (คิดค่าธรรมเนียม 2 %)
, บัตรกสิกร CGA (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)          

 
 
เวลาทำการ 
 
วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา         07.00 – 17.00 น.
วันเสาร์  เวลา         07.00 – 12.30 น.
 

นักเรียนที่เข้าป.1 , ม.1 , ม.4 และระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดปีการศึกษาแล้ว
ฝ่ายการเงิน  :  02-3847491-6 ต่อ 111 , 112 , 113 , 114 , 115

             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.