โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
 
INFORMATION ACSP
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 8.30 - 11.30 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษา เวลา 13.00 - 15.30 น. (หมายเหตุ : ขอให้นักเรียนระดับมัธยมที่มาร่วมปฐมนิเทศแต่งเครื่องแบบโรงเรียนเดิมมาให้เรียบร้อย)
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
ACSP E-Learning Center
 
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายปีการศึกษา2557 HOME >ACSP FINANCE
     
   
  หน่วยงานงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล
มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึก
ในการเป็นพลเมืองไทย มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งมีจิตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต

หมายเหตุ : ติดต่อการเงิน กด 111-114
 

 เรียน ท่านผู้ปกครอง

     โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ใน ที่ผ่านมา
      ในภาคเรียนที่ 2 / 2557 นี้ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองด้วยดีเช่นเคย
หากท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใด กรุณาแจ้งหัวหน้าฝ่ายการเงินรับทราบ เพื่อนำเสนอท่านอธิการพิจารณาต่อไป
โรงเรียนขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้


 
อัตราค่าเทอมปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 มีดังนี้
   
โปรแกรม Modern Language Program (MLP)
ประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 20,032.00 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 17,032.00 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3  16,797.50 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15,682.50 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์/ศิลป์ภาษา) 15,682.50 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์คำนวน) 15,682.50 บาท
โปรแกรม English Program (EP)
ประถมศึกษาปีที่ 2 72,820.00 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 3 57,820.00 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 54,030.00 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6           54,030.00 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2 59,180.00 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 3 59,180.00 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 59,480.00 บาท
 
อัตราค่าเทอมปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 มีดังนี้
 
โปรแกรม Modern Language Program (MLP)
ประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 19,432.00 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 16,432.00 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3  16,047.50 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5 14,932.50 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์/ศิลป์ภาษา) 14,932.50 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์คำนวน) 14,932.50 บาท
โปรแกรม English Program (EP)
ประถมศึกษาปีที่ 2 72,220.00 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 3 57,220.00 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 53,430.00 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6           53,430.00 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2 58,430.00 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 3 58,430.00 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 58,730.00 บาท
 
 
 
 
Download เอกสารค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 1/2557
แบบฟอร์ม bill payment
 
Download เอกสารค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2/2557
แบบฟอร์ม bill payment
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

               (ภราดา ทักษบุตร    ไกรประสิทธิ์ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

 
Download เอกสารค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 1/2557

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้
1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามระยะเวลาที่กำหนด
โดยใช้ แบบฟอร์มชำระเงิน (ด้านหลัง)  หรือ สามารถ Download ได้ที่ www.acsp.ac.th
2.ชำระที่ ฝ่ายการเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ด้วยเงินสด , แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ” หรือ บัตรเครดิตวีซ่า, มาสเตอร์ (คิดค่าธรรมเนียม 2 %) , บัตรกสิกร CGA (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)          

 
 
เวลาทำการ 
 
วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา         07.00 – 17.00 น.
วันเสาร์  เวลา         07.00 – 12.30 น.
 

นักเรียนที่เข้าป.1 , ม.1 , ม.4 และระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดปีการศึกษาแล้ว
ฝ่ายการเงิน  :  02-3847491-6 ต่อ 111 , 112 , 113 , 114 , 115

             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd Theparak Muang SamutprakarnTel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.