เลขประจำตัวนักเรียน

Student Identification
 •  
 • **
 • เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

С

   

  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
  ประกาศการมอบตัวนักเรียนใหม่
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

   

   

  **สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก

   

  1. ดาวน์โหลดใบมอบตัว กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

  Download ใบมอบตัว >>>>> คลิ๊ก Download

  2. ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯ (เฉพาะนักเรียนใหม่)

  Download ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ >>>>>> คลิ๊ก Download

  3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือคลีนิค

  ดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนงการใช้บริการรถรับ – ส่งของโรงเรียน

  ---------------------------------------------------------------

   

  **สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือก

  สามารถมาติดต่อยื่นคำร้องในวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2560
  ( ติดต่อได้ที่ห้องธุรการ )

   

  ตารางกำหนดการมอบตัว

  มอบตัววันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560 (MLP)

   

  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (MLP) 
  08.30 – 11.30 น. MSm1001 – MSm1315 เฉพาะนักเรียนเก่า(ACSP)
  13.00 – 15.30 น. 


  MSm1320 – MSm2410,

   

  MMe1201(ย้ายแผน)

   

  มอบตัววันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 (MLP)

   

  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์, ศิลป์จีน อังกฤษ ,คอมพิวเตอร์
  08.30 – 11.30 น.  


  MSm2432 – MSm3434


  MCh1035 – MEn3175,

  MMe1396 (ย้ายแผน)

   

  เฉพาะนักเรียนเก่า(ACSP)

  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  13.00 – 15.30 น.


  MMe1009 – MMe3486


  MSm1072,1159,3006,3033,3040

  EEm1015,1216

  MCh1470

  MEn1418,1456

  เฉพาะนักเรียนเก่า(ACSP)

   

  มอบตัววันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560 (MLP/EP)

   

  Science - Mathematics

  08.30 – 11.30 น. 

  ESm1004 – ESm3164

  เฉพาะนักเรียน
  หลักสูตร English Program

  ทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียน

  English for International Study

  08.30 – 11.30 น.


  EEj1002 – EEj3108

  EEm1064 – Eem1483

  เฉพาะนักเรียน
  หลักสูตร English Program

  ทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียน

   

  แผนการเรียน

  วิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์
  คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
  ศิลป์จีน อังกฤษ คอมพิวเตอร์

  13.00 – 15.30 น.  นักเรียนใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก
  ทุกแผนหลักสูตร MLP
   
  เฉพาะนักเรียนใหม่

   


  ค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ภาคเรียนที่ 1 และค่าแรกเข้าปีการศึกษา 2561


  ชำระโดย  1. แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม                     
                       “ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
                  2. บัตรเครดิต คิดค่าธรรมเนียม 2%
                  3. บัตรเครดิต CGA ธนาคารกสิกรไทย ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   

   *****ขออภัยงดรับเช็คและเงินสด*****

    

   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

    

   Modern Language Program นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
   นักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 34,955  บาท 39,955  บาท
   นักเรียนใหม่  42,355  บาท 47,355 บาท
   English Program นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
   นักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 95,080 บาท 100,080  บาท
   นักเรียนใหม่  102,480 บาท 107,480 บาท


   แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ

    

   Modern Language Program นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
   นักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 34,655 บาท 39,655 บาท
   นักเรียนใหม่  42,055 บาท 47,055  บาท

   แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา 

    

   Modern Language Program นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
   นักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 34,355 บาท 39,355 บาท
   นักเรียนใหม่  41,755 บาท 46,755 บาท
   English Program (ภาษาญี่ปุ่น) นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
   นักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 90,480 บาท 95,480 บาท
   นักเรียนใหม่  97,880  บาท 102,880  บาท
   English Program (คณิตศาสตร์) นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
   นักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 88,880 บาท 93,880 บาท
   นักเรียนใหม่  96,280 บาท 101,280 บาท

   


  หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้นม.4 และเงินสนับสนุน จ่ายรวมเป็นแคชเชียร์เช็คฉบับเดียวกันได้

  ข้อมูล  ณ  วันที่ 13  ธันวาคม 2560



  หากท่านไม่นำนักเรียนไปมอบตัวเพื่อลงทะเบียนเรียน

  ตามวัน - เวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนถือว่า " สละสิทธิ์ "

                

          ประกาศ วันที่ 13 ธันวาคม 2560

          ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์

          Bro.Thaksabutr Kraiprasit