โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : 1st semester 2019
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  teacher menu  
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆสำหรับคุณครูผู้สอนและครูหน่วยงาน HOME > Download Document
แบบฟอร์มวิชาการ
 
เอกสารสำหรับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา การงานอาชีพ
สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
Thailand National Core Curriculum 2008
Cover Thai Language
Contents Mathematics
Directive of the Ministry of Education Science
Foreward Social Studies
Background Health and Physical Education
Arts
Occupation and Technology(Com.)
Foreign Languages
แนวทางพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.การคิด ประถม ภาษาไทย 2.การคิด มัธยม ภาษาไทย
3.การคิด ประถม คณิตศาสตร์ 4.การคิด มัธยม คณิตศาสตร์
5.การคิด ประถม วิทยาศาสตร์ 6.การคิด มัธยม วิทยาศาสตร์
7.การคิด ประถม ภาษาต่างประเทศ 8.การคิด มัธยม ภาษาต่างประเทศ
9.การคิด ประถม สังคมศึกษา 10.การคิด มัธยม สังคมศึกษา
11.การคิด ประถม การงานฯ 12.การคิด มัธยม การงานฯ
13.การคิด ประถม สุขศึกษา 14.การคิด มัธยม สุขศึกษา
15.การคิด ประถม ศิลปะ 16.การคิด มัธยม ศิลปะ
  17.หน้าที่พลเมือง
ตารางวิเคราะห์เนื้อหา 24 Boxes ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานพื้นฐานอาชีพ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
ประถม ประถม/มัธยม

พื้นฐาน
ประถม

พื้นฐาน
มัธยม
เพิ่มเติม
มัธยม

พื้นฐาน
ประถม

พื้นฐาน
มัธยม
เพิ่มเติม
มัธยม

พื้นฐาน
ประถม

พื้นฐาน
มัธยม
เพิ่มเติม
มัธยม
 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาจีน สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา อังกฤษ
ประถม มัธยม ประถม/มัธยม ประวัติศาสตร์ ประถม มัธยม พื้นฐาน
ประถม
พื้นฐาน
มัธยม
เพิ่มเติม
มัธยม
ประถม มัธยม
สังคม พื้นฐาน

พื้นฐาน
ประถม

พื้นฐาน
มัธยม
เพิ่มเติม
มัธยม
Social Studies
Primary 1-3 Primary 4-6  
01. SME 24 boxes (FOR MLP)
Mathematic Science English

Primary 1-3

Primary 1_3 Primary 1-3
Primary 4-6 Primary 4_6 Primary 4-6
Secondary1_2_3_4 Secondary 1_2_3_4 Secondary1-4
    Secondary 5-6
 
แบบฟอร์ม 24 Boxes ปีการศึกษา2562
 
02 EMSCs lesson plan template 201902 EMSCs lesson plan template 2019
03 Sample of Lesson Plan (Eng Math Sci Chinese) 2019
04 Steps to make a lesson plan(SME)
 
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ ( Academic Forms )
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน A4 / Supplementary Worksheet form-A4 (For PC )
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน A4 / Supplementary Worksheet form-A4 (For Mac)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน F4 / Supplementary Worksheet form-F4 (For PC )
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน F4 / Supplementary Worksheet form-F4 (For Mac)
แบบฟอร์มSUMMER2019
ปกเอกสารซัมเมอร์ ภาคฤดูร้อน 2562 Cover Page Summer 2019 (Thai Version)
ปกเอกสารซัมเมอร์ ภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน 2562 Cover Page Summer 2019 (Eng Version)
 
01 ประมวลการสอนรายวิชา ระดับประถมศึกษา / Course Syllybus for Primary 2019
02 ประมวลการสอนรายวิชา ระดับมัธยมศึกษา / Course Syllybus for Secondary 2019
03. วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญของหลักสูตร 2562 / Standards and Significant indicators analysis
04.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 2562 / Instructional design of Unit ( mapping )
04.2 แผนรายหน่วย-แบบความเรียง 2562 / Instructional design of Unit ( line by line )
05 แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ 2562 / Learning Management Plan ( Period ) 2019
 
แบบฟอร์มมาตรการเรียนดีไม่มี ร (ระดับประถม)
แบบฟอร์มมาตรการเรียนดีไม่มี ร (ระดับมัธยม)
แบบรายงานแหล่งเรียนรู้ภายใน
แบบฟอร์มวิจัย5บท / Research 5 Unit
แบบฟอร์มบทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเผยแพร่ / Abstract Classroom/Action Research
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่สอนแทน / Record of exchange Class Teaching ( Head of Level )
แบบฟอร์มโครงการสอนวันเสาร์ / Saturday Class Outline
แบบฟอร์มโครงการชมรม / Academic Activity Project
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนชั่งโมงการสอน / Exchange Class Teaching
แบบฟอร์มส่งสื่อการสอน / Teaching Materials
แบบฟอร์มอนุมัติเบิกค่าอาหาร / Budget Approral for food reimbursement
แบบฟอร์มจดหมายมอบหมายงาน / Assignment letter
แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนแข่งขันนอกสถานที่ / Student list form for competition outside school
Classroom research report‏ (for MLP foreign teachers)
FSG Learning Strands reoganized ( All )
 
ภายในวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเรีย นรู้กับกิจกรรมทัศนศึกษา
ภายนอกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับกิจกรรมทัศนศึกษา
แบบฟอร์มชื่อ - เกียรติบัตร/ Certificate Form
 
แบบฟอร์มพัฒนาอัจฉริยะภาพ
แบบฟอร์มปกรายงาน 8 กลุ่มสาระ
แบบฟอร์มปกใน+คำนำ
แบบฟอร์มผลการแข่งขัน-การพัฒนา
แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบ
แบบฟอร์ม-ภาคผนวก
แบบฟอร์มรายชื่อและเช็คเวลาเรียน
 
MLP's Vocabulary Book
ใบงานการทำหนังสือศัพท์
ฟอร์มการเขียนศัพท์ iPSLE/ICSE เพิ่มเติม
For foreign teachers
* Club For only Teacher
* Teacher Evaulation Form (2016)
* EVALUATION FORM RUBRIC (2016)
* Impromptu Evaulation Form
แบบฟอร์มงานนิเทศการสอน / Teaching Supervision
แบบบันทึกการนิเทศการสอน / Schedule and Impromptu : Update 24-5-2561
แบบประเมินการสอน / Teacher Evaulation Form
Download เอกสารผลสรุปประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ผลสรุปประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2557
ผลสรุปประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2558
Download ตางรางวิเคราะห์ตำรากลางมูลนิธิฯ
ตารางใบงานที่ 1 วิเคราะห์การแก้ไข Textbook ปี 2558
ตารางใบงานที่ 2 วิเคราะห์ Scope and Sequence ตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชา
Download เอกสารสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ
แบบรายงานผลการพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจริยภาพและการพัฒนานักเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน ( รวมไฟล์ )
 
Download เอกสารระเบียบครูดีเด่น
ระเบียบครูดีเด่น งาน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
งานทะเบียนและประเมินผล / Evaluation and Assessment
แบบฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ 2561 และตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ผ่านทาง Google Drive
แบบฟอร์มแบบทดสอบGrader ผ่านทาง Google Drive
โครงสร้างข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบ+สัดส่วนคะแนนปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์มใบร่างมือ ประจำปีการศึกษา 2561
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบร่างมือ ผ่านทาง Google Drive คลิ๊ก
โครงสร้างข้อสอบ 4 วิชา
ดาว์นโหลดโครงสร้างข้อสอบ 4 วิชา ผ่านทาง Google Drive คลิ๊ก
งานทะเบียนนักเรียน
แบบคำร้องขอระเบียนผลการเรียน
แบบคำร้องขอลาออก
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน
แบบคำร้องขอใบรับรอง
ใบแจ้งใช้บริการรถรับส่ง
English Program Form 2017 ( EP ONLY )
Worksheet-A4 (For PC )
Worksheet-A4 (For Mac)
Worksheet-F4 (For PC )
Worksheet-F4 (For Mac)
 
EP Course Syllabus
EP Teaching Aids Submission
English Program Lesson Plan ( For Primary ) English Program Lesson Plan ( For secondary )
DOC PDF DOC PDF
BlankTestPaper EP
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
งานสำนักผู้อำนวยการ
แบบรายงานผลงานดีเด่นของบุคลากรจากองค์กรภายนอก 2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2561
แบบรายงานพัฒนาตนเองด้วยการค้นคว้า
แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนา
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มวิเคราะห์ภาระงาน
แบบฟอร์มเขียนแผนงาน
แบบฟอร์มเขียนโครงการ
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ
งานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา
แบบประเมินกิจกรรมโครงการ (4ระดับ)
แบบประเมินกิจกรรมโครงการ excel (4ระดับ) แบบไม่มีวัตถุประสงค์
แบบฟอร์มสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรม (4ระดับ) แบบมีวัตถุประสงค์
แบบฟอร์มสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มการจัดทำรูปเล่มกิจกรรม / โครงการ
งานบริหารบุคลากร
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
แบบขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก-ทุนตนเอง
แบบขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก-ทุนโรงเรียน
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท-ภาคปกติ
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท-นอกเวลาราชการ
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและสุนทรียภาพ
งานตรวจสอบทั่วไป
สรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
ใบรับรองการใช้เงิน(กรณีไม่มีใบเสร็จ)
การเคลื่อนย้าย-จำหน่ายทรัพย์สิน
ขอเบิกงบประมาณเพิ่ม
ขั้นตอนการเคลียร์เงิน การเบิกใช้งบประมาณดคงการ/กิจกรรม/งาน
งานศูนย์วิทยสนเทศ
แบบฟอร์มการเขียนข่าวลงเวปไซด์ของโรงเรียน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
งานธุรการ
** ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน  
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม แบบฟอร์มส่งตัวรักษา ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มเงื่อนไขขอใช้รถ แบบฟอร์มส่งตัวรักษา ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ยานพาหนะของโรงเรียน แบบฟอร์มคำร้องขอปรับวุฒิ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ลาเรียน ลาคลอดบุตร ลาบวช แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าประสบการณ์สอนนานปี
แบบฟอร์มใบสมัครครู แบบฟอร์มส่งโทรสาร
แบบฟอร์มใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน แบบฟอร์มกรอกข้อมูลกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการขอเบิกเงินค่าเช่ารถหรือรถส่วนตัว  
Assumption Samutprakarn School Announcement Form Assumption Samutprakarn School Leave Form
Assumption Samutprakarn School Funds Taxi Assumption Samutprakarn School Request Meeting Room
 
งานสารบรรณ
แบบฟอร์มเครื่องราชย์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2559
แบบฟอร์มเครื่องราชย์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2559
 
งานวารสาร
แบบฟอร์มการเขียนข่าวลงวารสาร
งานการเงิน
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ( สำนักผู้อำนวยการ )
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ( วิชาการ )
ขั้นตอนการเคลียร์เงิน แผนกการเงิน
งานจัดซื้อ
แบบฟอร์มขอนำทรัพย์สินออกไปซ่อม
แบบฟอร์มใบขอซื้อ (ใหม่)
ตัวอย่างการเสนอราคาเสื้อค่าย - งานตกแต่ง/ก่อสร้าง
ตัวอย่างการเทียบราคาสินค้า เพื่อการเสนอคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มขอซื้อสินค้า
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ (ใหม่)
งานโภนาการ
แบบฟอร์มการสั่งของว่าง
งานอุปกรณ์การศึกษา
แบบฟอร์มงานอุปกรณ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
งานกิจกรรม
แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.