โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
 
 INFORMATION ACSP
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขอต้อนรับนักเรียนในการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2559 หมายเหตุ : เริ่มเรียนเสริมพิเศษในตอนเย็น ตั้งแต่วันเปิดเรียน
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  teacher menu  
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆสำหรับคุณครูผู้สอนและครูหน่วยงาน HOME > Download Document
 
แบบฟอร์มวิชาการ ประจำปี2559
 
งานวิชาการ
เอกสารสำหรับหลักสูตรและแผนการสอนปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย
รวมหลักสูตรกลุ่มสาระแกนกลาง 51
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา การงานอาชีพ
สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ  
 
แนวทางพัฒนาทักษะการแคิด หลักสูตรแกนกลาง51
1.การคิด ประถม ภาษาไทย 2.การคิด มัธยม ภาษาไทย
3.การคิด ประถม คณิตศาสตร์ 4.การคิด มัธยม คณิตศาสตร์
5.การคิด ประถม วิทยาศาสตร์ 6.การคิด มัธยม วิทยาศาสตร์
7.การคิด ประถม ภาษาต่างประเทศ 8.การคิด มัธยม ภาษาต่างประเทศ
9.การคิด ประถม สังคมศึกษา 10.การคิด มัธยม สังคมศึกษา
11.การคิด ประถม การงานฯ 12.การคิด มัธยม การงานฯ
13.การคิด ประถม สุขศึกษา 14.การคิด มัธยม สุขศึกษา
15.การคิด ประถม ศิลปะ 16.การคิด มัธยม ศิลปะ
  17.หน้าที่พลเมือง
 
เอกสารการอบรมครู
การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน รร.อัสสัมชัญ (1)
ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร
ใบงานที่ 1-วิเคราะห์ตัวชี้วัดKPA
ใบงานที่2-ตัวอย่าง SmartArt graphic
ใบงานที่2-ตัวอย่าง-แบบฟอร์มการออกแบบการจัดการเรียน
ใบงานที่2-แบบฟอร์มการออกแบบการจัดการเรียนรู้2559-blank
ใบงานที่2-แบบฟอร์มการออกแบบการจัดการเรียนรู้2559-FINISH
ใบงานที่2-แบบฟอร์มการออกแบบการจัดการเรียนรู้2559-เขียน-FINISH (1)
ใบงานที่3-ตัวอย่าง-แผนการจัดการเรียนรู้แบบรายหน่วยย่อย-FINISH
ใบงานที่3-แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบรายหน่วยย่อย-FINISH
 
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน A4 / Ducument-A4
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน F4 / Ducument-F4
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน A4 / Ducument-A4 (For Mac)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน F4 / Ducument-F4 (For Mac)
 
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2558
แบบฟอร์มโครงการวิจัยชั้นเรียน / Research
แบบฟอร์มรายงานวิจัยชั้นเรียน / Research
แบบฟอร์มจัดสอนแทน / Stead
แบบฟอร์มประมวลการสอน / Course Syllabu
Classroom research report‏ (for MLP foreign teachers)
FSG Learning Strands reoganized ( All )
แบบฟอร์มโครงการสอนวันเสาร์ / Saturday
แบบฟอร์มโครงการชมรม / Activity
แบบฟอร์มแลกคาบ / Replace New Period
แบบฟอร์มผลิตสื่อการสอน / Make Materials Form
แบบฟอร์มส่งสื่อการสอน / Materials Form
แบบฟอร์มอนุมัติเบิกค่าอาหาร / Student lunch
แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนแข่งขันนอกสถานที่ / Student lunch name
 
 
Download แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มปกเอกสารตัวอย่าง summer 2559
Supplemental Document Form for Summer Course_Eng Version
แบบฟอร์มปกเอกสารตัวอย่าง summer 2559 Eng Version
แบบฟอร์มโครงการสอนภาคฤดูร้อน
 
งานนิเทศการสอน
แบบบันทึกการนิเทศการสอบแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Schedule)
แบบบันทึกการนิเทศการสอนแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Impromptu)
แบบประเมินการสอน (Teacher Evaulation Form)
 
For foreign teachers
* Learning Management Form 2014
* Lesson Plan Sample New Form (for foreign teachers)
* Club For only Teacher
* Teacher Evaulation Form (21 June 14)
* Impromptu Evaulation Form
* Course Syllabus
 
Download เอกสารผลสรุปประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ผลสรุปประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2557
ผลสรุปประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2558
 
Thailand National Core Curriculum 2008
Cover Thai Language
Contents Mathematics
Directive of the Ministry of Education Science
Foreward Social Studies
Background Health and Physical Education
  Arts
  Occupation and Technology(Com.)
  Foreign Languages
 
Download ตางรางวิเคราะห์ตำรากลางมูลนิธิฯ
ตารางใบงานที่ 1 วิเคราะห์การแก้ไข Textbook ปี 2558
ตารางใบงานที่ 2 วิเคราะห์ Scope and Sequence ตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชา
 
 
Download เอกสารสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ
แบบรายงานผลการพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจริยภาพและการพัฒนานักเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน ( รวมไฟล์ )
 
งานทะเบียน/วัดผล
ปฏิทินปฏิบัติการหน่วยงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด
แบบฟอร์มอนุมัติ(0 ร มส)
ฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ ปลายภาค (ประถม) 2557
ฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ กลางภาค (ประถม) 2557 NEW
ฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ กลางภาค / ปลายภาค ( มัธยม) 2557 NEW
คู่มือ การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 2557
คู่มือ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 2557
คู่มือการจัดพิมพ์แบบทดสอบและการจัดทำคะแนนในโปรแกรม2557
แนวปฏิบัตืการไขผลการเรียน 0 ร มส มผ 57
แบบฟอร์มรายละเอียดภาระงานของนักเรียน ติด ร
แบบฟอร์มขออนุมัติการติด ร ภาษาอังกฤษ
 
การกรอกคะแนน
ดาว์นโหลดเอกสารคุณลักษณะฯสำหรับคุณครู งานสำนักงานวัดผลฯ
โปรแกรมคีย์คะแนนสำหรับคุณครู
 
งานทะเบียนนักเรียน
แบบคำร้องขอระเบียนผลการเรียน
แบบคำร้องขอลาออก
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน
แบบคำร้องขอใบรับรอง
ใบแจ้งใช้บริการรถรับส่ง
 
 
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 
งานสำนักผู้อำนวยการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2558 (ล่าสุด)
แบบรายงานพัฒนาตนเองด้วยการค้นคว้า
แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนา
 
 
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มวิเคราะห์ภาระงาน
แบบฟอร์มเขียนแผนงาน
แบบฟอร์มเขียนโครงการ
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ
 
งานมาตรฐาน
แบบประเมินกิจกรรมโครงการ
แบบประเมินกิจกรรมโครงการ excel
แบบฟอร์มสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มการจัดทำรูปเล่มกิจกรรม / โครงการ
 
งานพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
แบบขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก-ทุนตนเอง
แบบขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก-ทุนโรงเรียน
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท-ภาคปกติ
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท-นอกเวลาราชการ
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและสุนทรียภาพ
แบบรายงานผลงานดีเด่นของบุคลากรจากองค์กรภายนอก
 
 
งานตรวจสอบทรัพย์สิน
บันทึกสรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
ใบรับรองการใช้เงิน(กรณีไม่มีใบเสร็จ)
บันทึกการเคลื่อนย้าย-จำหน่ายทรัพย์สิน
งานตรวจสอบ(จดหมายขอเบิกงบประมาณเพิ่ม)
 
งานศูนย์วิทยสนเทศ
แบบฟอร์มการเขียนข่าวลงเวปไซด์ของโรงเรียน
 
English Program ( EP ONLY )
 
English Program Form
EP Course Syllabus
EP Teaching Aids Submission
* English Program Lesson Plan ( For EP teachers )
* BlankTestPaper EP
 
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
งานธุรการ
** ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
   
เบอร์โทรภายใน UPDATE** แผนผังโรงเรียนประจำปี 2554
   
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มเงื่อนไขขอใช้รถ ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ยานพาหนะของโรงเรียน แบบฟอร์มส่งตัวรักษา ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ลาเรียน ลาคลอดบุตร ลาบวช แบบฟอร์มส่งตัวรักษา ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มใบสมัครครู ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มส่งโทรสาร แบบฟอร์มค่าช่วยเหลือบุตรสช
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มช่วยเหลือบุตรของโรงเรียน
แบบฟอร์มการขอเบิกเงินค่าเช่ารถหรือรถส่วนตัว แบบฟอร์มคำร้องขอปรับวุฒิ
  แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าประสบการณ์สอนนานปี
   
Assumption Samutprakarn School Announcement Form Assumption Samutprakarn School Leave Form
Assumption Samutprakarn School Funds Taxi Assumption Samutprakarn School Request Meeting Room
 
งานสารบรรณ
แบบฟอร์มเครื่องราชย์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2559
แบบฟอร์มเครื่องราชย์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2559
 
งานวารสาร
แบบฟอร์มการเขียนข่าวลงวารสาร
 
งานการเงิน
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ( สำนักผู้อำนวยการ )
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ( วิชาการ )
 
งานจัดซื้อ
แบบฟอร์มขอนำทรัพย์สินออกไปซ่อม
แบบฟอร์มใบขอซื้อ (ใหม่)
ตัวอย่างการเสนอราคาเสื้อค่าย - งานตกแต่ง/ก่อสร้าง
ตัวอย่างการเทียบราคาสินค้า เพื่อการเสนอคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มขอซื้อสินค้า
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ (ใหม่)
 
งานกิจกรรม
แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงาน Thank you party
 
     
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.