โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
 
INFORMATION ACSP
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 และจะทำการเปิดสอนพิเศษเย็น จันทร์ - พฤหัสในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม เป็นวันแรก
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  teacher menu  
 
Untitled Document
 
  ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆสำหรับคุณครูผู้สอนและครูหน่วยงาน HOME > Download Document
     
 
แบบฟอร์มวิชาการ ประจำปี2556
   
งานวิชาการ
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน A4 / Ducument-A4  
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน F4 / Ducument-F4  
   
แบบฟอร์มโครงการชมรม / Activity แบบฟอร์มประเมินคู่ชั้น / Co-Teacher Evaluation Form
แบบฟอร์มนิเทศการสอน / observation แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน / replace-period new Edition
แบบฟอร์มจัดสอนแทน / Stead แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนแข่งขันนอกสถานที่ / Student lunch name
แบบฟอร์มอนุมัติเบิกค่าอาหาร / Student lunch แบบฟอร์มแลกคาบ / Replace New Period
แบบฟอร์มโครงการสอนวันเสาร์ / Saturday แบบฟอร์มส่งสื่อการสอน / Materials Form
แบบฟอร์มฟอร์มวิจัยชั้นเรียน / research  
Classroom research report‏ (for MLP foreign teachers)
FSG Learning Strands reoganized ( All )  
   
 

กรอกข้อมูลชมรมสำหรับคุณครู / Club For only Teacher

   
*แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ / Learning Management Plan NewEdition
*Lesson Plan Sample New Form (for foreign teachers)
 
Download ตางรางวิเคราะห์ตำรากลางมูลนิธิฯ
ตารางใบงานที่ 1 วิเคราะห์การแก้ไข Textbook ปี 2558
ตารางใบงานที่ 2 วิเคราะห์ Scope and Sequence ตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชา
 
 
Download เอกสารภาคฤดูร้อน SUMMER
 

*แบบฟอร์มหน้าปกซัมเมอร์ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

*Form Download Summer 2557 (for EP)

*ตารางสอนภาคฤดูร้อนสำหรับคุณครูปีการศึกษา 2557 / teachers' timetable for summer course 2014

*ฟอร์มรายชื่อกิจกรรม บ่าย summer

   
Download ตางรางสอนพิเศษวันจันทร์ - พฤหัส ภาคเรียนที่ 2/2556 สำหรับคุณครู
ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 English Program
ประถมศึกษาปีที่ 4  
ประถมศึกษาปีที่ 5  
ประถมศึกษาปีที่ 6  
   
งานทะเบียน/วัดผล
ปฏิทินปฏิบัติการหน่วยงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด
แบบฟอร์มอนุมัติ(0 ร มส)
ฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ ปลายภาค (ประถม) 2557
 
 
งานทะเบียนนักเรียน
แบบคำร้องขอระเบียนผลการเรียน แบบคำร้องขอลาออก
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน  
   
แบบฟอร์มหลักสูตร
ขั้นตอนการทำหลักสูตร ตัวอย่างใบงาน
ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2-1 ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 4  
   
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มสาระ
ตัวชี้วัดและสาระภาษาไทย ตัวชี้วัดและสาระคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดและสาระสังคมศึกษา
ตัวชี้วัดและสาระสุขศึกษาพลศึกษา ตัวชี้วัดและสาระการงานฯ
ตัวชี้วัดและสาระศิลปะ ตัวชี้วัดและสาระภาษาต่างประเทศ
   
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
   
งานสำนักผู้อำนวยการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2556 (ล่าสุด)
แบบรายงานพัฒนาตนเองด้วยการค้นคว้า
แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนา
 
   
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มวิเคราะห์ภาระงาน
แบบฟอร์มเขียนแผนงาน
แบบฟอร์มเขียนโครงการ
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ
   
งานมาตรฐาน
แบบประเมินกิจกรรมโครงการ แบบฟอร์มสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบประเมินกิจกรรมโครงการ excel แบบฟอร์มการจัดทำรูปเล่มกิจกรรม / โครงการ
   
งานพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ แบบขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก-ทุนโรงเรียน
แบบขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก-ทุนตนเอง แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท-ภาคปกติ
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท-นอกเวลาราชการ
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและสุนทรียภาพ
แบบรายงานผลงานดีเด่นของบุคลากรจากองค์กรภายนอก
   
งานตรวจสอบทรัพย์สิน
บันทึกสรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ใบรับรองการใช้เงิน(กรณีไม่มีใบเสร็จ)
บันทึกการเคลื่อนย้าย-จำหน่ายทรัพย์สิน งานตรวจสอบ(จดหมายขอเบิกงบประมาณเพิ่ม)
   
งานศูนย์วิทยสนเทศ
แบบฟอร์มการเขียนข่าวลงเวปไซด์ของโรงเรียน  
 
English Program ( EP ONLY )
   
English Program Form
EP Course Syllabus  
EP Lesson Plan Template  
EP Teaching Aids Submission  
 
EP PP5 Download
Primary Secondary
PP5 EP Primary 1 PP5 EP Secondary 1
PP5 EP Primary 2 PP5 EP Secondary 2
PP5 EP Primary 3 PP5 EP Secondary 3
PP5 EP Primary 4 PP5 EP Secondary 4
PP5 EP Primary 5 PP5 EP Secondary 5
PP5 EP Primary 6 PP5 EP Secondary 6
   
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
   
งานธุรการ
** ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
   
เบอร์โทรภายใน UPDATE** แผนผังโรงเรียนประจำปี 2554
   
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มเงื่อนไขขอใช้รถ ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ยานพาหนะของโรงเรียน แบบฟอร์มส่งตัวรักษา ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ลาเรียน ลาคลอดบุตร ลาบวช แบบฟอร์มส่งตัวรักษา ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มใบสมัครครู ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มส่งโทรสาร แบบฟอร์มค่าช่วยเหลือบุตรสช
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มช่วยเหลือบุตรของโรงเรียน
แบบฟอร์มการขอเบิกเงินค่าเช่ารถหรือรถส่วนตัว แบบฟอร์มคำร้องขอปรับวุฒิ
  แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าประสบการณ์สอนนานปี
   
Assumption Samutprakarn School Announcement Form Assumption Samutprakarn School Leave Form
Assumption Samutprakarn School Funds Taxi Assumption Samutprakarn School Request Meeting Room
   
งานสารบรรณ
ระเบียบครูดีเด่น ปีการศึกษา 2556 (ฉบับร่าง)  
แบบฟอร์มที่ต้องกรอกชั้น จภ.2557 แบบฟอร์มที่ต้องกรอกชั้นบภ. 2557
   
งานวารสาร
แบบฟอร์มการเขียนข่าว ปีการศึกษา 2556  
   
งานการเงิน
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ( วิชาการ )
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ( สำนักผู้อำนวยการ )  
   
งานจัดซื้อ
แบบฟอร์มขอนำทรัพย์สินออกไปซ่อม แบบฟอร์มขอซื้อสินค้า
แบบฟอร์มใบขอซื้อ (ใหม่) แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ (ใหม่)
ตัวอย่างการเสนอราคาเสื้อค่าย - งานตกแต่ง/ก่อสร้าง  
ตัวอย่างการเทียบราคาสินค้า เพื่อการเสนอคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
   
งานกิจกรรม
 
แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงานThank you party  
   
     
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd Theparak Muang SamutprakarnTel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.