โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
 
INFORMATION ACSP
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 8.30 - 11.30 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษา เวลา 13.00 - 15.30 น. (หมายเหตุ : ขอให้นักเรียนระดับมัธยมที่มาร่วมปฐมนิเทศแต่งเครื่องแบบโรงเรียนเดิมมาให้เรียบร้อย)
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  teacher menu  
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆสำหรับคุณครูผู้สอนและครูหน่วยงาน HOME > Download Document
   
แบบฟอร์ม download แบบทดสอบสำหรับคุณครู และนักเรียน
แบบฟอร์มPre-Test
แบบฟอร์ม(เฉลย)Pre-Test
 
 
แบบฟอร์มวิชาการ ประจำปี2557
 
งานวิชาการ
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน A4 / Ducument-A4
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน F4 / Ducument-F4
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน A4 / Ducument-A4 (For Mac)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน F4 / Ducument-F4 (For Mac)
 
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2557
แบบฟอร์มฟอร์มวิจัยชั้นเรียน / Research
Classroom research report‏ (for MLP foreign teachers)
FSG Learning Strands reoganized ( All )
แบบฟอร์มโครงการสอนวันเสาร์ / Saturday
แบบฟอร์มจัดสอนแทน / Stead
แบบฟอร์มแลกคาบ / Replace New Period
แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน / Replace-period new Edition
แบบฟอร์มผลิตสื่อการสอน / Make Materials Form
แบบฟอร์มส่งสื่อการสอน / Materials Form
แบบฟอร์มอนุมัติเบิกค่าอาหาร / Student lunch
แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนแข่งขันนอกสถานที่ / Student lunch name
แบบฟอร์มโครงการชมรม / Activity
ข้อมูลชมรมสำหรับคุณครู
 
Download แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558‏
แบบฟอร์มปกเอกสารตัวอย่าง summer 2558
Supplemental Document Form for Summer Course_Eng Version
 
งานนิเทศการสอน
แบบบันทึกการนิเทศการสอบแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Schedule)
แบบบันทึกการนิเทศการสอนแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Impromptu)
 
For foreign teachers
* Learning Management Form 2014
* Lesson Plan Sample New Form (for foreign teachers)
* Club For only Teacher
* Teacher Evaulation Form (21 June 14)
* Course Syllabus
* Impromptu Evaulation Form ( November 2014)
 
 
Thailand National Core Curriculum 2008
Cover Thai Language
Contents Mathematics
Directive of the Ministry of Education Science
Preface Social Studies
Background Health and Physical Education
  Arts
  Occupation and Technology(Com.)
  Foreign Languages
 
Download ตางรางวิเคราะห์ตำรากลางมูลนิธิฯ
ตารางใบงานที่ 1 วิเคราะห์การแก้ไข Textbook ปี 2558
ตารางใบงานที่ 2 วิเคราะห์ Scope and Sequence ตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชา
 
 
Download เอกสารสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ
แบบรายงานผลการพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจริยภาพและการพัฒนานักเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน ( รวมไฟล์ )
 
Download ตางรางสอนพิเศษวันจันทร์ - พฤหัส ภาคเรียนที่ 2/2556 สำหรับคุณครู
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา English Program
ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 English Program
ประถมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2  
ประถมศึกษาปีที่ 3    
ประถมศึกษาปีที่ 4    
ประถมศึกษาปีที่ 5    
ประถมศึกษาปีที่ 6    
 
งานทะเบียน/วัดผล
ปฏิทินปฏิบัติการหน่วยงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด
แบบฟอร์มอนุมัติ(0 ร มส)
ฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ ปลายภาค (ประถม) 2557
ฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ กลางภาค (ประถม) 2557 NEW
ฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ กลางภาค / ปลายภาค ( มัธยม) 2557 NEW
คู่มือ การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 2557
คู่มือ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 2557
คู่มือการจัดพิมพ์แบบทดสอบและการจัดทำคะแนนในโปรแกรม2557
แนวปฏิบัตืการไขผลการเรียน 0 ร มส มผ 57
แบบฟอร์มรายละเอียดภาระงานของนักเรียน ติด ร
แบบฟอร์มขออนุมัติการติด ร ภาษาอังกฤษ
 
งานทะเบียนนักเรียน
แบบคำร้องขอระเบียนผลการเรียน
แบบคำร้องขอลาออก
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน
 
แบบฟอร์มหลักสูตร
ขั้นตอนการทำหลักสูตร
ตัวอย่างใบงาน
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2-1
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 4
 
 
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มสาระ
ตัวชี้วัดและสาระภาษาไทย
ตัวชี้วัดและสาระคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระสังคมศึกษา
ตัวชี้วัดและสาระสุขศึกษาพลศึกษา
ตัวชี้วัดและสาระการงานฯ
ตัวชี้วัดและสาระศิลปะ
ตัวชี้วัดและสาระภาษาต่างประเทศ
 
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
 
งานสำนักผู้อำนวยการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2557 (ล่าสุด)
แบบรายงานพัฒนาตนเองด้วยการค้นคว้า
แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนา
 
 
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มวิเคราะห์ภาระงาน
แบบฟอร์มเขียนแผนงาน
แบบฟอร์มเขียนโครงการ
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ
 
งานมาตรฐาน
แบบประเมินกิจกรรมโครงการ
แบบประเมินกิจกรรมโครงการ excel
แบบฟอร์มสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มการจัดทำรูปเล่มกิจกรรม / โครงการ
 
งานพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
แบบขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก-ทุนตนเอง
แบบขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก-ทุนโรงเรียน
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท-ภาคปกติ
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท-นอกเวลาราชการ
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและสุนทรียภาพ
แบบรายงานผลงานดีเด่นของบุคลากรจากองค์กรภายนอก
 
 
งานตรวจสอบทรัพย์สิน
บันทึกสรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
ใบรับรองการใช้เงิน(กรณีไม่มีใบเสร็จ)
บันทึกการเคลื่อนย้าย-จำหน่ายทรัพย์สิน
งานตรวจสอบ(จดหมายขอเบิกงบประมาณเพิ่ม)
 
งานศูนย์วิทยสนเทศ
แบบฟอร์มการเขียนข่าวลงเวปไซด์ของโรงเรียน
 
English Program ( EP ONLY )
 
English Program Form
EP Course Syllabus
EP Teaching Aids Submission
* English Program Lesson Plan ( For EP teachers )
* BlankTestPaper EP
 
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
งานธุรการ
** ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
   
เบอร์โทรภายใน UPDATE** แผนผังโรงเรียนประจำปี 2554
   
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มเงื่อนไขขอใช้รถ ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ยานพาหนะของโรงเรียน แบบฟอร์มส่งตัวรักษา ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ลาเรียน ลาคลอดบุตร ลาบวช แบบฟอร์มส่งตัวรักษา ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มใบสมัครครู ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มส่งโทรสาร แบบฟอร์มค่าช่วยเหลือบุตรสช
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มช่วยเหลือบุตรของโรงเรียน
แบบฟอร์มการขอเบิกเงินค่าเช่ารถหรือรถส่วนตัว แบบฟอร์มคำร้องขอปรับวุฒิ
  แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าประสบการณ์สอนนานปี
   
Assumption Samutprakarn School Announcement Form Assumption Samutprakarn School Leave Form
Assumption Samutprakarn School Funds Taxi Assumption Samutprakarn School Request Meeting Room
 
งานสารบรรณ
ระเบียบครูดีเด่น ปีการศึกษา 2556 (ฉบับร่าง)
แบบฟอร์มที่ต้องกรอกชั้น จภ.2557
แบบฟอร์มที่ต้องกรอกชั้นบภ. 2557
 
งานวารสาร
แบบฟอร์มการเขียนข่าวลงวารสาร
 
งานการเงิน
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ( สำนักผู้อำนวยการ )
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ( วิชาการ )
 
งานจัดซื้อ
แบบฟอร์มขอนำทรัพย์สินออกไปซ่อม
แบบฟอร์มใบขอซื้อ (ใหม่)
ตัวอย่างการเสนอราคาเสื้อค่าย - งานตกแต่ง/ก่อสร้าง
ตัวอย่างการเทียบราคาสินค้า เพื่อการเสนอคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มขอซื้อสินค้า
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ (ใหม่)
 
งานกิจกรรม
 
แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงาน Thank you party
 
     
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd Theparak Muang SamutprakarnTel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.