โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The first semester of academic year 2017
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  teacher menu  
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
ดาว์นโหลดเอกสารต่างๆสำหรับคุณครูผู้สอนและครูหน่วยงาน HOME > Download Document
แบบฟอร์มวิชาการ ประจำปี2560
 
เอกสารสำหรับหลักสูตรและแผนการสอนปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย
รวมหลักสูตรกลุ่มสาระแกนกลาง 51
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา การงานอาชีพ
สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
Thailand National Core Curriculum 2008
Cover Thai Language
Contents Mathematics
Directive of the Ministry of Education Science
Foreward Social Studies
Background Health and Physical Education
Arts
Occupation and Technology(Com.)
Foreign Languages
แนวทางพัฒนาทักษะการแคิด หลักสูตรแกนกลาง51
1.การคิด ประถม ภาษาไทย 2.การคิด มัธยม ภาษาไทย
3.การคิด ประถม คณิตศาสตร์ 4.การคิด มัธยม คณิตศาสตร์
5.การคิด ประถม วิทยาศาสตร์ 6.การคิด มัธยม วิทยาศาสตร์
7.การคิด ประถม ภาษาต่างประเทศ 8.การคิด มัธยม ภาษาต่างประเทศ
9.การคิด ประถม สังคมศึกษา 10.การคิด มัธยม สังคมศึกษา
11.การคิด ประถม การงานฯ 12.การคิด มัธยม การงานฯ
13.การคิด ประถม สุขศึกษา 14.การคิด มัธยม สุขศึกษา
15.การคิด ประถม ศิลปะ 16.การคิด มัธยม ศิลปะ
  17.หน้าที่พลเมือง
เอกสารการอบรมครู Learning Management Form For MLP
การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน
ตารางวิเคราะห์เนื้อหา 24 Boxes ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานพื้นฐานอาชีพ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
ประถม ประถม/มัธยม

พื้นฐาน
ประถม

พื้นฐาน
มัธยม
เพิ่มเติม
มัธยม

พื้นฐาน
ประถม

พื้นฐาน
มัธยม
เพิ่มเติม
มัธยม

พื้นฐาน
ประถม

พื้นฐาน
มัธยม
เพิ่มเติม
มัธยม
 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาจีน สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา อังกฤษ
ประถม มัธยม ประถม/มัธยม ประวัติศาสตร์ ประถม มัธยม พื้นฐาน
ประถม
พื้นฐาน
มัธยม
เพิ่มเติม
มัธยม
ประถม มัธยม
สังคม พื้นฐาน

พื้นฐาน
ประถม

พื้นฐาน
มัธยม
เพิ่มเติม
มัธยม
01. SME 24 boxes (FOR MLP)
Mathematic Science English

Primary 1-3

Primary 1_3 Primary 1-3
Primary 4-6 Primary 4_6 Primary 4-6
Secondary1_2_3_4 Secondary 1_2_3_4 Secondary1-4
    Secondary 5-6
02 SMEs lesson plan template
03 Sample of Lesson Plan (SME)
04 Steps to make a lesson plan(SME)
 
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน A4 / Ducument-A4 (For PC )
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน A4 / Ducument-A4 (For Mac)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน F4 / Ducument-F4 (For PC )
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน F4 / Ducument-F4 (For Mac)
 
01 ประมวลการสอนรายวิชา ระดับประถมศึกษา Course Syllybus Primary 2560
02 ประมวลการสอนรายวิชา ระดับมัธยมศึกษา Course Syllybus Secondary 2560
03. วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญของหลักสูตร 2560
04.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 2560
04.2 แผนรายหน่วย-แบบความเรียง 2560
05 แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ 2560
 
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน / Research
แบบฟอร์มจัดสอนแทน / Stead
แบบฟอร์มโครงการสอนวันเสาร์ / Saturday
แบบฟอร์มโครงการชมรม / Activity
แบบฟอร์มแลกคาบ / Replace New Period
แบบฟอร์มส่งสื่อการสอน / Materials Form
แบบฟอร์มอนุมัติเบิกค่าอาหาร / Student lunch
แบบฟอร์มจดหมายมอบหมายงาน
แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนแข่งขันนอกสถานที่ / Student lunch name
Classroom research report‏ (for MLP foreign teachers)
FSG Learning Strands reoganized ( All )
 
MLP's Vocabulary Book
ใบงานการทำหนังสือศัพท์
ฟอร์มการเขียนศัพท์ iPSLE/ICSE เพิ่มเติม
For foreign teachers
* Club For only Teacher
* Teacher Evaulation Form (2016)
* EVALUATION FORM RUBRIC (2016)
* Impromptu Evaulation Form
* Course Syllabus
แบบฟอร์มงานนิเทศการสอน
แบบบันทึกการนิเทศการสอน (Schedule and Impromptu)
แบบประเมินการสอน (Teacher Evaulation Form)
Download เอกสารผลสรุปประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ผลสรุปประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2557
ผลสรุปประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา2558
Download ตางรางวิเคราะห์ตำรากลางมูลนิธิฯ
ตารางใบงานที่ 1 วิเคราะห์การแก้ไข Textbook ปี 2558
ตารางใบงานที่ 2 วิเคราะห์ Scope and Sequence ตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชา
Download เอกสารสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ
แบบรายงานผลการพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจริยภาพและการพัฒนานักเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน ( รวมไฟล์ )
งานทะเบียน/วัดผล
โครงสร้างข้อสอบสอบวัตคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2559
โครงสร้างข้อสอบกลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 4 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ Math
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
โครงสร้างข้อสอบกลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 4วิชา วิชาภาษาไทย Thai
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
โครงสร้างข้อสอบกลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 4วิชา วิชาภาษาอังกฤษ English
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
โครงสร้างข้อสอบกลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 4วิชา วิชาวิทยาศาสตร์ Science
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
 
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด
แบบฟอร์มอนุมัติ(0 ร มส)
ฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ ปลายภาค (ประถม) 2557
ฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ กลางภาค (ประถม) 2557 NEW
ฟอร์มพิมพ์ข้อสอบ กลางภาค / ปลายภาค ( มัธยม) 2557 NEW
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 2559
คู่มือประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 2559
เอกสารดาว์นโหลดปพ.คุณลักษณะ ปีการศึกษา 2559
คู่มือการจัดพิมพ์แบบทดสอบและการจัดทำคะแนนในโปรแกรม2557
แนวปฏิบัตืการไขผลการเรียน 0 ร มส มผ 57
แบบฟอร์มรายละเอียดภาระงานของนักเรียน ติด ร
แบบฟอร์มขออนุมัติการติด ร ภาษาอังกฤษ
การกรอกคะแนน
ดาว์นโหลดเอกสารคุณลักษณะฯสำหรับคุณครู งานสำนักงานวัดผลฯ
โปรแกรมคีย์คะแนนสำหรับคุณครู
งานทะเบียนนักเรียน
แบบคำร้องขอระเบียนผลการเรียน
แบบคำร้องขอลาออก
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน
แบบคำร้องขอใบรับรอง
ใบแจ้งใช้บริการรถรับส่ง
English Program Form 2017 ( EP ONLY )
Worksheet-A4 (For PC )
Worksheet-A4 (For Mac)
Worksheet-F4 (For PC )
Worksheet-F4 (For Mac)
 
EP Course Syllabus
EP Teaching Aids Submission
English Program Lesson Plan ( For Primary ) English Program Lesson Plan ( For secondary )
DOC PDF DOC PDF
BlankTestPaper EP
ฝ่ายปกครอง
งานปกครอง
เอกสารสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษา
เอกสารสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เอกสารสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เอกสารสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เฉพาะรอบวันที่ 4 มิถุนายน (ฝ่ายกิจกรรม)
เอกสารสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เฉพาะรอบวันที่ 11 มิถุนายน (ฝ่ายกิจกรรม)
เอกสารสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)
เอกสารสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
งานสำนักผู้อำนวยการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2559
แบบรายงานพัฒนาตนเองด้วยการค้นคว้า
แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนา
เอกสารยื่นวีซ่าอินเดีย
งานนโยบายและแผน
แบบฟอร์มวิเคราะห์ภาระงาน
แบบฟอร์มเขียนแผนงาน
แบบฟอร์มเขียนโครงการ
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ
งานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา
แบบประเมินกิจกรรมโครงการ (4ระดับ)
แบบประเมินกิจกรรมโครงการ excel (4ระดับ) แบบไม่มีวัตถุประสงค์
แบบฟอร์มสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรม (4ระดับ) แบบมีวัตถุประสงค์
แบบฟอร์มสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มการจัดทำรูปเล่มกิจกรรม / โครงการ
งานพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
แบบขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก-ทุนตนเอง
แบบขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก-ทุนโรงเรียน
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท-ภาคปกติ
แบบฟอร์มสัญญาการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท-นอกเวลาราชการ
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและสุนทรียภาพ
แบบรายงานผลงานดีเด่นของบุคลากรจากองค์กรภายนอก
งานตรวจสอบทั่วไป (ปีการศึกษา 2560)
สรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
ใบรับรองการใช้เงิน(กรณีไม่มีใบเสร็จ)
การเคลื่อนย้าย-จำหน่ายทรัพย์สิน
ขอเบิกงบประมาณเพิ่ม
งานศูนย์วิทยสนเทศ
แบบฟอร์มการเขียนข่าวลงเวปไซด์ของโรงเรียน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
งานธุรการ
** ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน  
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม แบบฟอร์มส่งตัวรักษา ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มเงื่อนไขขอใช้รถ แบบฟอร์มส่งตัวรักษา ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ยานพาหนะของโรงเรียน แบบฟอร์มคำร้องขอปรับวุฒิ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ลาเรียน ลาคลอดบุตร ลาบวช แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าประสบการณ์สอนนานปี
แบบฟอร์มใบสมัครครู แบบฟอร์มส่งโทรสาร
แบบฟอร์มใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน แบบฟอร์มกรอกข้อมูลกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการขอเบิกเงินค่าเช่ารถหรือรถส่วนตัว  
Assumption Samutprakarn School Announcement Form Assumption Samutprakarn School Leave Form
Assumption Samutprakarn School Funds Taxi Assumption Samutprakarn School Request Meeting Room
 
งานสารบรรณ
แบบฟอร์มเครื่องราชย์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2559
แบบฟอร์มเครื่องราชย์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2559
 
งานวารสาร
แบบฟอร์มการเขียนข่าวลงวารสาร
งานการเงิน
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ( สำนักผู้อำนวยการ )
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ( วิชาการ )
งานจัดซื้อ
แบบฟอร์มขอนำทรัพย์สินออกไปซ่อม
แบบฟอร์มใบขอซื้อ (ใหม่)
ตัวอย่างการเสนอราคาเสื้อค่าย - งานตกแต่ง/ก่อสร้าง
ตัวอย่างการเทียบราคาสินค้า เพื่อการเสนอคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มขอซื้อสินค้า
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ (ใหม่)
งานโภนาการ
แบบฟอร์มการสั่งของว่าง
งานอุปกรณ์การศึกษา
แบบฟอร์มงานอุปกรณ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
งานกิจกรรม
แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงาน Thank you party
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.