โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .:Assumption Samutprakarn School :.
   
E-office ID : Password :
Date : 18 June 2018
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .:Assumption Samutprakarn School :.
   

แบบฟอร์มวิชาการ

แบบฟอร์มแลกคาบ โครงการชมรม
แบบฟอร์มประมวลการสอน แบบฟอร์มประกอบการสอน
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ แบบฟอร์มส่งสื่อการสอน
MLP Foreign Teacher Evaluation Form แบบบันทึกและติดตามผลการนิเทศ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน โครงการสอนวันเสาร์
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่สอนแทน แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าอาหารนักเรียน
โครงการสอนภาคฤดูร้อน แบบฟอร์มันทึกชิ้นงาน - งานซ่อมเสริม
มาตราการเรียนดีไม่มี ร (ประถม) มาตรการเรียนดีไม่มี ร (มัธยม)
ตรวจสอบหน่วยการเรียนรู้ รูปเล่มเอกสารประกอบการเรียน
ประวัติและผลงานของผู้รวบรวมเอกสารประกอบการเรียน  
   
แบบฟอร์มวิชาการ ประจำปี2554 ภาคเรียนที่ 1
   
** ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอนต่างๆ  
   
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน A4  
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน F4  
Logo หัวกระดาษประกอบเอกสาร  
   
แบบฟอร์มโครงการชมรม แบบฟอร์มประมวลการสอน
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มแบบส่งสื่อการสอน แบบฟอร์มนิเทศครู MLP
แบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน
แบบฟอร์มวิจัยชั้นเรียน แบบฟอร์มโครงการสอนวันเสาร์
แบบฟอร์มจัดสอนแทน แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนแข่งขันนอกสถานที่
แบบฟอร์มอนุมัติเบิกค่าอาหาร แบบฟอร์มโครงการสอนภาคฤดูร้อน
แบบฟอร์มส่งชิ้นงาน  
   

งานทะเบียน/วัดผล

ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
ตารางออกข้อสอบ
 
ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1
ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 2
ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 3
ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 4
ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 5
ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1
ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2
ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4
ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5
ปพ.5_54 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6
 

แบบฟอร์มหลักสูตร

ขั้นตอนการทำหลักสูตร ตัวอย่างใบงาน
ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2-1 ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 4  

ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มสาระ

ตัวชี้วัดและสาระภาษาไทย ตัวชี้วัดและสาระคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดและสาระสังคมศึกษา
ตัวชี้วัดและสาระสุขศึกษาพลศึกษา ตัวชี้วัดและสาระการงานฯ
ตัวชี้วัดและสาระศิลปะ ตัวชี้วัดและสาระภาษาต่างประเทศ

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

แบบฟอร์มโครงการ แบบฟอร์มการเขียนแผนงาน
แบบฟอร์มสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรม แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนา
แบบฟอร์มประเมินงาน/โครงการ 2554  
แบบรายงานพัฒนาตนเองด้วยการค้นคว้า
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัตงานบุคลากรปีการศึกษา 2554

งานมาตรฐาน

แบบฟอร์มรูปเล่มงานโครงการกิจกรรม  
   

งานตรวจสอบทรัพย์สิน

บันทึกสรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ใบรับรองการใช้เงิน(กรณีไม่มีใบเสร็จ)
บันทึกการเคลื่อนย้าย-จำหน่ายทัพย์สิน (หลักฐาน)บันทึกสรุปค่าใช้จ่าย
บันทึกใบเคลียร์เงินทดลองจ่าย บันทึกยังไม่ส่งสรุปค่าใช้จ่าย
บันทึกยังไม่ส่งสรุปค่าใช้จ่าย งานตรวจสอบ(จดหมายขอเบิกงบประมาณเพิ่ม)

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

ธุรการ

** ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
   
เบอร์โทรภายในประจำปี2554 UPDATE** แผนผังโรงเรียนประจำปี 2554
   
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มเงื่อนไขขอใช้รถ ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ยานพาหนะของโรงเรียน แบบฟอร์มส่งตัวรักษา ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ลาเรียน ลาคลอดบุตร ลาบวช แบบฟอร์มส่งตัวรักษา ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มใบสมัครครู ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ( ด้านหน้า )
แบบฟอร์มใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ( ด้านหลัง )
แบบฟอร์มส่งโทรสาร แบบฟอร์มค่าช่วยเหลือบุตรสช
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มช่วยเหลือบุตรของโรงเรียน
แบบฟอร์มการขอเบิกเงินค่าเช่ารถหรือรถส่วนตัว แบบฟอร์มคำร้องขอปรับวุฒิ
  แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าประสบการณ์สอนนานปี
   

งานการเงิน

แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ( วิชาการ )
แบบฟอร์มขออนุมัติงาน/โครงการ ( สำนักผู้อำนวยการ ) แบบฟอร์ม bill payment
แบบฟอร์มใบแจ้งค่าเทอม 1-2554  

งานจัดซื้อ

แบบฟอร์มขอนำทรัพย์สินออกไปซ่อม แบบฟอร์มขอซื้อสินค้า
แบบฟอร์มใบขอซื้อ (ใหม่)  
   

งานทะเบียนนักเรียน

แบบคำร้องขอระเบียนผลการเรียน แบบคำร้องขอลาออก
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน  
   
   
   
 
 
 
   

 

footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.