โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
Untitled Document
 
  ทำเนียบท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปุจจุบัน HOME > Director's Residence
 
 
     
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง พ.ศ.2522
สร้างอาคารอัสสัมชัญ อาคารชั้นเดียว อาคารเซนต์คาเบรียล
ริเริ่มการนำสื่อที่ทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ก่อตั้งวงโยธวาทิตของโรงเรียน
 
     
   
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง (สมุทรปราการ) ตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนพ.ศ. 2522 - 2525
เป็นผู้วางพื้นฐานการศึกษาของโรงเรียนในยุคแรกๆ จนทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ศรัทธาจากผู้ปกครอง
และชุมชน
 
     
   
ผู้รับใบอนุญาต (2522) และผู้จัดการ (2526-2529)
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เปิดโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง (สมุทรปราการ) ในปี พ.ศ. 2522 และดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน พ.ศ. 2526 - 2529 เป็นผู้นำในการพํฒนาโรงเรียนมาตั้งแต่ต้น
จนทำให้โรงเรียนเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา และมีจำนวนนักเรียนมากขึ้นเป็นลำดับ
 
     
   
เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่ ริเริ่มสร้างอาคารมงฟอร์ต สร้างอาคารหลุยส์ มารี สนับสนุนให้ครูศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท พัฒนาระบบการบริหารในรูปคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ริเริ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำอินเตอร์เน็ตมาใช้ ้ด้านการเรียนการสอน ก่อตั้งศูนย์วิทยสนเทศ สนับสนุนการต่อตั้ง
ชมรมศิษย์เก่า จนพัฒนามาเป็นสมาคมศิษย์เก่าฯ ในปัจจุบัน พัฒนางานอภิบาลและการสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิก
ริเริ่มและสนับสนุนการแข่งกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน
 
     
   
จัดทำธรรมนูญของโรงเรียน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต จาก 64 กิโลบิต
มาเป็น 128 กิโลบิตต่อนาที จัดตั้งกองทุนสำหรับนักการและแม่บ้าน ก่อตั้งชมรมครอสเวิร์ดให้แก่นักเรียน
 
     
   
นำโรงเรียนเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2543
ถึงปีการศึกษา 2547 จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
 
     
   
เป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
( Modern Language Program :MLP ) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เรียนต่อระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอกนำโรงเรียนเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2546 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
( องค์กรมหาชน ) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทั้ง 27 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2548 ได้รับ
" รางวัลพระราชทาน รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ "
ปีการศึกษา 2549 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับ " ดีมาก " เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง " อาคารหลุยส์ ชาแนล "
 
     
   
นำโรงเรียนเข้าสู่การประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ได้รับ" รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ " ปีการศึกษา 2550 โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในปีการศึกษา 2554 ได้รับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้รับ " รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น " จากหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ปีการศึกษา 2550 และผ่านการรับรองมาตรฐานเรื่อง " อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี " โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2550
 
     
   
ดำรงตำแหน่งท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบัน  
     
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.