С

  • การประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2556

   กำหนดการเรียนซ่อมเสริม เพื่อแก้ไข 0 , ร, มส และ มผ
   ให้นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

   วันที่ 17 มีนาคม 2557

   นักเรียนที่มีผลการเรียน ติด 0 , ร, มส และ มผ

   ลงทะเบียน กับครูประจำชั้น ดังนี้


   แผนก MLP ใต้อาคารหลุยส์ชาแนลและอาคารมงฟอร์ต
   แผนก EP ใต้อาคารเซนต์คาเบรียล
   และในเวลา 08.30 น. รับฟังแนวปฏิบัติจากฝ่ายวิชาการใต้อาคารมงฟอร์ต

   วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2557
   เรียนและซ่อมเสริม ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 – 15.00 น. ตามที่กำหนด
   เมื่อซ่อมเสริมเรียบร้อย จะได้รับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่เกรด 0-4)

   - ยกเว้นการแก้ไข มส เมื่อซ่อมเสริมเวลาเรียน เรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติจากฝ่ายวิชาการ จะได้รับผลการเรียนระดับเกรด 1 เท่านั้น

   - นักเรียนที่ซ่อมไม่ผ่าน ต้องติดต่อฝ่ายวิชาการ เพื่อดำเนินการซ่อมเสริมครั้งที่ 2 และ 3
   ช่วงภาคฤดูร้อน

   วันที่ 21 มีนาคม 2557
   ประกาศผลการสอบและจำหน่ายแบบเรียน เวลา 08.30 – 11.30 น.
   (ตรวจสอบค่าแบบเรียนที่ Website ของโรงเรียน)

   วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557
   เรียนและซ่อมเสริม ครั้งที่ 2

   วันที่ 7 – 9 เมษายน 2557
   เรียนและซ่อมเสริมครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)  • ฝ่ายวิชาการ


   หมายเหตุ นักเรียนใส่ชุดนักเรียน