การประกาศผลการสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 1/2560


นักเรียนประถม วันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 17.00 น.

ดาว์นโหลดตารางซ่อม ประถมศึกษา 1 - 6
     
ประถม 1 ประถม 2 ประถม 3
ประถม 4 ประถม 5 ประถม 6


นักเรียนมัธยม วันที่ 7 ต.ค. 2560 เวลา 17.00 น.

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในวันและเวลาดังกล่าว

Student Identification

 • เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

 


 การประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่  1/2560
และกำหนดการเรียนเพื่อพัฒนาคะแนน

 

นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
   
ระดับระดับประถมศึกษา ทั้ง 2 แผนก


วันที่ 6 ตุลาคม 2560

ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2560 จาก Website ของโรงเรียน

วันที่ 9 ตุลาคม 2560

นักเรียนที่ต้องเรียนเพื่อพัฒนาคะแนนปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนแต่งกายสวมชุดนักเรียน
 • นักเรียนรายงานตัวในเวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการเรียนเพื่อพัฒนาคะแนนตามสถานที่ดังนี้
 • ระดับชั้น ป.1 – ป.4 รายงานตัวที่ชั้นเรียนของตนเอง
 • ระดับชั้น ป.5 รายงานตัวใต้อาคารหลุยส์ชาแนล
 • ระดับชั้น ป.6 รายงานตัวใต้อาคารมงฟอร์ต
 • เวลา 08.30 น. รับใบลงทะเบียนเพื่อพัฒนาคะแนนกับครูประจำชั้นและเรียนเพื่อพัฒนาคะแนนตามตารางที่กำหนด
 • เมื่อนักเรียนสอบซ่อมเสริม ผ่าน ทุกรายวิชา ให้นำใบพัฒนาคะแนนติดต่อส่งคุณครูประจำชั้นเพื่อรับการอนุญาต

กลับบ้านได้

 • กรณีที่กลับก่อนเวลา คุณครูประจำชั้นให้นักเรียนนำใบพัฒนาคะแนนลงมาให้ผู้ปกครองรับทราบและเซ็นชื่อกำกับ จากนั้นนักเรียนนำใบพัฒนาคะแนนส่งคุณครูประจำชั้นเพื่อรับใบอนุญาตกลับบ้านได้
 • เวลาในการเรียนซ่อมเสริมและพัฒนาคะแนนตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน จนกว่าจะพัฒนาคะแนนเสร็จสิ้น
  --------------------------------------------------------------------------

  ระดับระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 2 แผนก


  วันที่ 7 ตุลาคม 2560

  ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2560 จาก Website ของโรงเรียน

  วันที่ 9 ตุลาคม 2560

  นักเรียนที่ต้องซ่อมเสริมปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนแต่งกายสวมชุดนักเรียน
 • นักเรียนรายงานตัวที่ Sport center ในเวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ
 • เวลา 08.30 น. รับใบลงทะเบียนซ่อมเสริมกับครูประจำชั้นตามตารางที่กำหนด
 • นักเรียนที่ได้ผลการเรียน มส เมื่อซ่อมเสริมเวลาเรียนเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติจากฝ่ายวิชาการ 

จะได้รับผลการเรียนระดับเกรด 1 เท่านั้น

 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน จนกว่าจะซ่อมเสริมเสร็จสิ้น

  วันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 (ซ่อมเสริม ครั้งที่ 2)


 • วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังซ่อมเสริมไม่ผ่านในครั้งที่ 1
 • วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2560 ซ่อมเสริมครั้งที่ 2 นักเรียนติดต่อครูผู้สอน โดยใช้เวลาว่างนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติเท่านั้น (นักเรียนได้เกรดตามปกติ)

  วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2560 (ซ่อมเสริม ครั้งที่ 3)

 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังซ่อมไม่ผ่านในครั้งที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการซ่อมเสริมต่อไป
 • ระหว่างวันที่ 14 – 24 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนดำเนินการซ่อมเสริมครั้งที่ 3 เมื่อซ่อมเสริมผ่านโดยมีลายเซ็นจากครูผู้สอนแล้ว (นักเรียนจะถูกปรับเป็นเกรด 1 ทุกกรณี)

   

  หมายเหตุ :


 • ทางโรงเรียนมีอาหารกลางวันจำหน่าย (ชำระเงินสด)
 • การซ่อมเสริมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้นักเรียนติดตามกับครูประจำวิชาในช่วงเวลาพักกลางวันและหลักเลิก
  ------------------------------------------------------------------------------ฝ่ายวิชาการ