ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 | Assumption Samutprakarn School

 

การประกาศผลการสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 2/2560


นักเรียนประถม วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.

ดาว์นโหลดตารางซ่อม ประถมศึกษา 1 - 6
     
ประถม 1 ประถม 2 ประถม 3
ประถม 4 ประถม 5 ประถม 6


นักเรียนมัธยม วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในวันและเวลาดังกล่าว

Student Identification

 • เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

 


 การประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่  2/2560
และกำหนดการเรียนเพื่อพัฒนาคะแนน

 

นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
   
ระดับระดับประถมศึกษา ทั้ง 2 แผนก


วันที่ 9 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบปลายภาค 2/2560 จาก Website ของโรงเรียน

วันที่ 12 มีนาคม 2561

นักเรียนที่ต้องเรียนเพื่อพัฒนาคะแนนปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนแต่งกายสวมชุดนักเรียน
 • นักเรียนรายงานตัวในเวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการเรียนเพื่อพัฒนาคะแนนตามสถานที่ดังนี้
 • ระดับชั้น ป.1 – ป.4 รายงานตัวที่ชั้นเรียนของตนเอง
 • ระดับชั้น ป.5 รายงานตัวใต้อาคารหลุยส์ชาแนล
 • ระดับชั้น ป.6 รายงานตัวใต้อาคารมงฟอร์ต
 • เวลา 08.30 น. รับใบลงทะเบียนเพื่อพัฒนาคะแนนกับครูประจำชั้นและเรียนเพื่อพัฒนาคะแนนตามตารางที่กำหนด
 • เมื่อนักเรียนสอบซ่อมเสริม ผ่าน ทุกรายวิชา ให้นำใบพัฒนาคะแนนติดต่อส่งคุณครูประจำชั้นเพื่อรับการอนุญาต

กลับบ้านได้

 • กรณีที่กลับก่อนเวลา คุณครูประจำชั้นให้นักเรียนนำใบพัฒนาคะแนนลงมาให้ผู้ปกครองรับทราบและเซ็นชื่อกำกับ จากนั้นนักเรียนนำใบพัฒนาคะแนนส่งคุณครูประจำชั้นเพื่อรับใบอนุญาตกลับบ้านได้
 • เวลาในการเรียนซ่อมเสริมและพัฒนาคะแนนตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน จนกว่าจะพัฒนาคะแนนเสร็จสิ้น
  --------------------------------------------------------------------------

  ระดับระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 2 แผนก


  วันที่ 10 มีนาคม 2561

  ประกาศผลสอบปลายภาค 2/2560 จาก Website ของโรงเรียน

  วันที่ 12 มีนาคม 2561

  นักเรียนที่ต้องซ่อมเสริมปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนแต่งกายสวมชุดนักเรียน
 • นักเรียนรายงานตัวที่ Sport center ในเวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ
 • เวลา 08.30 น. รับใบลงทะเบียนซ่อมเสริมกับครูประจำชั้นตามตารางที่กำหนด
 • นักเรียนที่ได้ผลการเรียน มส เมื่อซ่อมเสริมเวลาเรียนเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติจากฝ่ายวิชาการ 

จะได้รับผลการเรียนระดับเกรด 1 เท่านั้น

 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน จนกว่าจะซ่อมเสริมเสร็จสิ้น

  วันที่ 26 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 (ซ่อมเสริม ครั้งที่ 2)


 • วันที่ 26 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 ซ่อมเสริมครั้งที่ 2 นักเรียนติดต่อครูผู้สอน โดยใช้เวลาว่างนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติเท่านั้น (นักเรียนได้เกรดตามปกติ)

  วันที่ 9 - 20 เมษายน 2561 (ซ่อมเสริม ครั้งที่ 3)

 • ระหว่างวันที่ 9 - 20 เมษายน 2561 นักเรียนดำเนินการซ่อมเสริมครั้งที่ 3 เมื่อซ่อมเสริมผ่านโดยมีลายเซ็นจากครูผู้สอนแล้ว (นักเรียนจะถูกปรับเป็นเกรด 1 ทุกกรณี)

   

  หมายเหตุ :


 • ทางโรงเรียนมีอาหารกลางวันจำหน่าย (ชำระเงินสด)
 • การซ่อมเสริมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้นักเรียนติดตามกับครูประจำวิชาในช่วงเวลาพักกลางวันและหลัก
  เลิกเรียนปรับพื้นฐานความรู้ ปีการศึกษา 2561 เวลา 15.40 – 16.40
  ------------------------------------------------------------------------------ฝ่ายวิชาการ