โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
ACSP E-Learning Center
 
  โครงสร้างบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ HOME >ACSP Board of Committee
     
   
  - ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายปกครอง
- ฝ่ายกิจกรรม
- ฝ่ายEnglish Program
- ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- ฝ่ายบริการ
  
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมกีฬาอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
สำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายEnglish Program ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายบริการ
งานบริหารฝ่าย งานบริหารฝ่าย งานบริหารฝ่าย งานบริหารฝ่าย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายธุรการ งานบริหารฝ่าย
งานนโยบายและแผน งานหลักสูตร งานปกครองระดับชั้น งานส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทย
งานวิชาการ งานบริหาร
แผนกธุรการ
งานอาคารสถานที่
งานวิจัยและพัฒนา งานการเรียนการสอน งานสวัสดิภาพ งานสุนทรียภาพ งานปกครอง งานสารบรรณ งานพนักงาน
งานพัฒนาบุคลากร งานนิเทศ งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย
งานสัมพันธ์ชุมชน งานกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ งานโภชนาการ
งานมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ   งานลูกเสีอ   งาวารสาร งานอนามัย
งานตรวจสอบ
/ทะเบียนทรัพย์สิน
งานแนะแนว งานรักษาดินแดน งานทะเบียนครู งานรักษา
ความปลอดภัย
งานอภิบาล งานทะเบียนวัดผล   งานยานพาหนะ งานเครื่องเสียง
/ไฟฟ้าประปา
งานการต่างประเทศ  
งานวิทยสนเทศ งานห้องสมุด ฝ่ายการเงิน
  งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
งานบริหาร
แผนกการเงิน
  งานบัญชี
งานการเงิน
งานจัดซื้อ
งานพัสดุครุภัณฑ์
งานมินิมาร์ท
   
     ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
   
     สำนักผู้อำนวยการแบ่งการบริหารออกเป็น 8 งาน ได้แก่่ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ งานนโยบายและแผน งานวิจัยและพัฒนา
งานพัฒนาบุคคลากร  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  งานวิทยสนเทศ  งานอภิบาล และงานตรวจสอบและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดของงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้
1. งานบริหารฝ่าย
2. งานนโยบายและแผน
3. งานวิจัยและพัฒนา
4. งานพัฒนาบุคลากร
5. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
6. งานอภิบาล
7. งานตรวจสอบและทะเบียนทรัพย์สิน
8. งานวิทยสนเทศ
   
     ฝ่ายวิชาการ
   
 

    ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงแบ่งการบริหารออกเป็น 9 งาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย งานหลักสูตร งานการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน งานส่งเสริมวิชาการ งานแนะแนว งานทะเบียนวัดผล งานห้องสมุด และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีรายละเอียดของภาระงานและความรับผิดชอบดังนี้
1. งานบริหารฝ่าย
2. งานหลักสูตร
3. งานการเรียนการสอน
4. งานนิเทศการสอน
5. งานส่งเสริมวิชาการ
6. งานแนะแนว
7. งานทะเบียนและวัดผล
8. งานห้องสมุด

9. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

   
      ฝ่ายปกครอง
 

    ฝ่ายปกครองได้แบ่งงานออกทั้งหมด 4 งาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย งานปกครองระดับชั้น งานสวัสดิภาพ และงานส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีขอบข่ายงานดังนี้

1. งานบริหารฝ่าย
2. งานปกครองระดับชั้น
3. งานสวัสดิภาพ
4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย

   
      ฝ่ายกิจกรรม
 

    ฝ่ายกิจกรรมแบ่งเป็น 6 งาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย งานส่งเสริมสุนทรียภาพ งานสัมพันธ์ชุมชน งานลูกเสือ งานรักษาดินแดน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายงานดังต่อไปนี้

1. งานบริหารฝ่าย
2. งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
3. งานส่งเสริมสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)
4. งานสัมพันธ์ชุมชน
5. งานลูกเสือ
6. งานรักษาดินแดน

   
      ฝ่ายEnglish Program
      ฝ่าย English Program (EP) แบ่งการบริหารออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย English Program งานวิชาการ English Program งานปกครอง English Program และงานกิจกรรม English Program โดยมีขอบข่ายงาน ดังนี้

1. งานบริหารฝ่าย English Program
    เป็นงานที่หัวหน้าฝ่าย English Program วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่าย English Program เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. งานวิชาการ EP

    การบริหารงานวิชาการ English Program แบ่งเป็น 5 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานหลักสูตร งานการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน และงานส่งเสริมวิชาการ
   
      ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 

    ฝ่ายธุรการแบ่งระบบงานเป็น 2 แผนก ได้แก่ แผนกธุรการ และแผนกการเงิน โดยมีรายละเอียดของงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย ดังต่อไปนี้

หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
   
ทำหน้าที่ดูแลการบริหารงานของฝ่าย วางแผนกำหนดวาระ / ขอบเขตของงานร่วมกับผู้รับผิดชอบงานในฝ่ายฯ มอบหมายงานให้คำปรึกษา ติดตาม หาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายให้เป็นไปตามแผน สร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนส่งเสริม
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ให้สอดคล้องกับแผนงาน นโยบายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดของงาน ดังนี้

1. วางแผน และงบประมาณประชุมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียน
    เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแผนกธุรการ และแผนกการเงิน
2. ควบคุม ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและแนวทางนโยบายที่กำหนดไว้
3. จัดทำโครงการ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของฝ่ายธุรการ
4. ส่งเสริมบุคลากรในฝ่ายให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านงานธุรการ - การเงิน กับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ
6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรในฝ่ายฯ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านงานธุรการ - การเงิน
7. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของโรงเรียน ตามโครงสร้างของฝ่าย

   แผนกธุรการแบ่งงานเป็น 7 งาน ได้แก่ งานบริหารแผนก งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานวารสาร งานทะเบียนและสวัสดิการครู(สช.) งานยานพาหนะ และงานการต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดของงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย ดังต่อไปนี้
1. งานบริหารฝ่าย
2. งานสารบรรณ
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานวารสาร
5. งานทะเบียนและสวัสิการครู (สช.)
6. งานการต่างประเทศ
7. งานยานพาหนะ


      ฝ่ายการเงิน
      แผนกการเงินแบ่งงานเป็น 6 งาน ได้แก่ งานบริหารแผนก งานบัญชีและงบประมาณ งานการเงิน(รับเงิน-จ่ายเงิน) งานจัดซื้อ งานพัสดุภัณฑ์ และงานมินิมาร์ท โดยมีรายละเอียดของงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลากรดังต่อไปนี้

1. งานบริหารฝ่าย
2. งานบัญชี / งบประมาณ
3. งานการเงิน (รับเงิน)
4. งานการเงิน (จ่ายเงิน)
5. งานมินิมาร์ท
6. การจัดซื้อและจัดจ้าง
7. งานพัสดุ/ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
   
      ฝ่ายบริการ
      ฝ่ายบริการแบ่งงานเป็น 7 งาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย งานอาคารสถานที่ งานพนักงาน งานโภชนาการงานอนามัย งานรักษาความปลอดภัย งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา โดยมีรายละเอียดของงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. งานบริหารฝ่าย
2. งานอาคารสถานที่
3. งานพนักงาน
4. งานโภชนาการ
5. งานอนามัย
6. งานรักษาความปลอดภัย
    6.1 งานรักษาความปลอดภัย/จราจร
    6.2 งานรถรับ – ส่งนักเรียน
7. งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
   
   
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.