โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
CONTACT ACSP
 
  ติดต่อทางโรงเรียน HOME >CONTACT ACSP
     
   
 

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อในวันและเวลาดังนี้

MON-FRI : 08:00~17:00
SAT :       08:00~12:00
CLOSE SUNDAY

UPDATE : 20-05-2557

   
 
ที่อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
   

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ที่อยู่ : 419/1389 หมู่5 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2384-7491-6 แฟกซ ์: 0-2384-0445
อีเมล์ : acsp@acsp.ac.th

Assumption Samutprakarn School
Address : 419/1389 Theparak Rd Theparak Muang Samutprakarn 10270
Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445
E-mail : acsp@acsp.ac.th

 
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 
อาคารอัสสัมชัญ   อาคารอำนวยการ   อาคารมงฟอร์ต
         
200 หัวหน้างานวัดผลฯ
 
0,100 งานประชาสัมพันธ์
 
300 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
201 งานวัดผลและประเมิน
 
101 หัวหน้าแผนกธุรการ
 
301 ปกครองมัธยม
202 ห้องโรเนียวเอกสาร
 
102 สารบรรณ/สมาคมผู้ปกครอง
 
302 ปกครองประถม
203 งานนิเทศฯ
 
103 ห้องกระจายเสียง
 
303 งานซ่อมบำรุง
204 ห้องศูนย์วิทยสนเทศ
 
104 สารบรรณ/เลขาอธิการ
 
304
ห้องพักครู ประถมศึกษาปีที่ 5
  ห้องอบรม
 
105 ทะเบียนและสวัสดิการครู
 
305 ห้องพักครู ประถมศึกษาปีที่ 6
205 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 
106 งานการต่างประเทศ
 
308 ห้อง SERVER
206 รองฝ่ายวิชาการประถม
 
107 ทะเบียนครู
 
309 ห้องพักครู มัธยมศึกษาปีที่ 1
207 รองฝ่ายวิชาการมัธยม
 
108 หน.งานมาตรฐานฯ
 
310 ห้องพักครู มัธยมศึกษาปีที่ 2
208 ธุรการวิชาการ
 
109 งานตรวจสอบ
 
311 ห้องพักครู มัธยมศึกษาปีที่ 3
209 ห้องประชุมวิชาการ
 
110 ห้องรับรอง
 
312 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1
210 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
 
111 หัวหน้าแผนกการเงิน
 
313 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2
211 ห้องวารสาร
 
112 จ่ายเงินสด
 
314 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3
212 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
 
113 รับเงิน
 
315 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4
213 ห้องสมุดมัธยม
 
114 บัญชี 1
 
307 ห้องพักครูคอมฯต่างชาติ
214 ห้องพักครู ม.4
 
115 บัญชี 2
 
317 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 5
215 ห้องพักครูชีวะฯ
 
116 ห้องประชุมอำนวยการ
   
216 ห้องพักครูเคมี
 
555 งานประชาสัมพันธ์
  อาคารชั้นเดียว(ชั่วคราว)
217 ห้องพักคร ม.5
     
701 ห้องงานจัดซื้อ
218 ห้องพักครู ม.6
  อาคารหลุยส์ ชาแนล  
702 ห้องพัสดุ
219 ห้องพักครูฟิสิกส์
 
400,401 ห้องเกียรติยศ
 
703 ห้องบริการ
228 ธุรการสำนักผู้อำนวยการ
 
402 ห้องพักครู ป.1 (ชั้น 2)
 
705 ห้องแนะแนว
229 งานทะเบียนนักเรียน
 
403 ห้องพักครู ป.2 (ชั้น 3)
 
709 เบอร์FAX. งานจัดซื้อ
707 ห้องพลานามัย
 
404 ห้องพักครู ป.3 (ชั้น 4)
 
710 หัวหน้าฝ่ายบริการ
อาคารเซนต์คาเบรียล  
405 ห้องพักครู ป.4 (ชั้น 5)
 
715 ห้องศิลปะ (ประถม )
   
406 ห้องพักครูวิทย์ฯ ชั้น 6
 
716 ห้อง กพอ.
500 ห้องกิจกรรม
 
407 ห้องดนตรีสากล
 
717 ห้องศิลปะ (มัธยม)
501,502 ห้องสมุดประถม
 
408 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
 
718 มินิมาร์ท
503 ห้องสมุด EP
 
409 ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ ประถม
   
504,505 ห้องพักครู EP
 
410 ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ มัธยม
  ห้องบริการอื่นๆ
506 งานลูกเสือ/งานรักษาดินแดน
     
117 รปภ. ประตู 1
507 ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ EP
  อาคารหลุยส์ มารี  
118 รปภ. ประตู 2
509 ห้องดนตรีไทย
 
600,601 โภชนาการ
 
119 โรงจอดรถโรงเรียน
510 ห้องวงโยธวาธิต (พักครูดนตรีรวม)
 
602 ห้องเตรียมอาหาร
 
220-1 บ้านพักครู-แม่บ้าน
511 ห้องเครื่องสายไทย
 
603 ห้องสโมสรครู
 
222-6 บ้านพักครู
513 ห้องนาฏศิลป์
 
604 หัวหน้างานโภชนาการ
 
225 บ้านพักอธิการ
514 ห้องอภิบาล
 
605 ห้องเรียนสีเขียว
 
227 โรงเก็บอุปกรณ์(SHOP)
515 ห้องพยาบาล
 
606 ว่าง
 
608 งานเขียนป้าย
516 ห้องพักครูโสตฯEP
 
607 ว่าง
 
411 ห้องถ่ายเอกสาร (สโนว์บอม)
517 ห้องพักครูผู้ประสานงานครูต่างชาติ
 
609 ห้องเครื่องเสียง
   
518 ห้องพักครูกิจกรรม EPิ
 
610 เวทีหอประชุมรัชคสมโภช
   
519 ปกครอง EP
 
613 ห้องประชุมมาลีนนท์
   
520 Head of EP Office
 
621 ห้องศาสนภัณฑ์
   
521 ห้องพักครู EP (สังคม)
       
521 ห้องพักครู EP (สังคม)
       
524 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ EP
       
         
         
 
   
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.