โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
ACSP E-Learning Center
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ HOME >ABOUT ASSUMTION SAMUTPRAKRN์
     
   
  - ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
- วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คติพจน์และคำขวัญ
- อักษรย่อ อ.ส.ช. , สีประจำโรงเรียน , ดอกไม้ประจำโรงเรียน
- อาคารเรียน
 
 
   
 
ประวัติโรงเรียน
   
 
 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเดิมชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรงเป็นสถาบันการศึกษา ลำดับที่ 13 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2522  มีพื้นที่ 14 ไร่  3 งาน  54  ตารางวา โดยนายวิชัย มาลีนนท์ ประธานกรรมการ บริษัทเทพารักษ์ที่ดิน จำกัด ได้บริจาคที่ดินให้แก่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตั้งอยู่เลขที่ 574 หมู่ 8 ถนนเทพารักษ์  ตำบลสำโรงเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ

กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เลขที่ตั้งของโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็นเลขที่ 419/1389   หมู่ 5    ถนนเทพารักษ์  ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ และในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546    ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ต่อมามีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเนื้อที่ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 23 ไร่ 2 งาน 12.5 ตารางวา

   

การจัดการเรียนการสอนช่วงแรกเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีจำนวน 8  ห้องเรียน มีครูสอน 15 คน นักเรียนทั้งสิ้น 371 คน มีภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ภราดาบัญชา    แสงหิรัญ เป็นผู้จัดการ  นายปรีชา บุญญะสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ อยู่ในการบริหารของภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 99 ห้องเรียน มีภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์  เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงเรียน  มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร Modern Language Program : MLP (การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ)
2. หลักสูตร English Program : EP (การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ)

   


Assumption Samutprakarn School
(previously Assumption College Samrong), the thirteenth educational institution founded by the Brothers of St. Gabriel, was started on May 17, 1979. Mr. Wichai Maleenont, director of Theparak Estate Company, Ltd., donated 14.75 rai, 108 square meters of land and three million baht to the Brothers of St. Gabriel for the purpose of establishing, “Assumption College Samrong,” named after the district in which it was located at that time.

In our first academic year, the school consisted of 8 classrooms, 15 teachers
and 371 students, and offered classes from primary one through primary six. On
August 18, 1990, the Ministry of the Interior changed the district of administration,
so on May 1, 2003, the name, Assumption College Samrong, was changed to,
Assumption College Samutprakarn. In 2008 the name was again changed toAssumption Samutprakarn School.

 

 
    Assumption Samutprakarn School has grown and currently  has 23.5 rai, 25
square meters of land and is providing an education for students from primary one though secondary six in eighty-eight classrooms. The school also has a Modern
Language Program (MLP), and an English Program (EP)
, which give our students a wonderful opportunity to become proficient in the world’s international language, English. The School and all its programs are under the directorship of Asst. Prof. Dr. Vinai Viriyavidhayavongs fsg. and the Provincial Superior, Brother Sirichai Fonseka, Superintendent.

 

 
 
     ปรัชญา / Philosophy
   
 

1. จุดมุ่งหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงองค์สัจธรรมสูงสุด ซึ่งเป็นบ่อเกิดของชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความวิริยะอุตสาหะ เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ
1. The goal of life is to realize spiritual truth which will lead to a new spiritual life.
2. All mankind needs to work, diligence leads to success.


 
       วิสัยทัศน์ / Vision
   
 

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนาตนสู่คุณภาพชีวิต ตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต
The school provides education at the international standard and quality of life in
accordance with Saint Montfort's spirituality.


 
       คติพจน์ / Motto of the Brothers of Saint Gabriel
   
 

ความวิริยะอุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ
Labor Omnia Vincit (Work Conquers All.)

 
       คำขวัญ / Motto
 
 

ความรู้ คู่คุณธรรม นำชีวิต
is guided by knowledge and virtue.

 
       อัตลักษณ์ / Identity
   
 

รักดี มีวินัย ใส่ใจสังคม มีวิริยะอุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม
Be Smart, Disciplined, Social Conscious, Work Hard, Persevere and Abiding by the Truth.

 
       เอกลักษณ์ / Uniqueness
   
 

มุ่งสู่มาตรฐานสากล
Towards International Standard

 
     อักษรย่อ อ ส ช
   
 

อ ส ช ย่อมาจาก อัสสัมชัญ หรือ "อาศรมชัญ" แยกเป็นศัพท์บาลีมคธว่า "อัสสโม" แผลงเป็นไทยว่า "อาศรม" หมายความถึง
กุฏิที่ถือศีลบำเพ็ญ ส่วนคำว่า "ชัญ" หรือ "ชัญญ" แยกตามรากศัพท์เดิมได้ธาตุศัพท์ว่า "ช" แปลว่า "ที่เกิด" และ "ญ" แปลว่า
"ญาณ" หรือ ความรู้ "ชัญ" หรือ "ชัญญ" คือ ที่เกิดญาณความรู้ เมื่อนำศัพท์ทั้งสองมารวมกันก็สามารถแปลได้ว่า "อัสสัมชัญ"
คือ "สถานที่สำหรับบำเพ็ญพรตและหาวิชาความรู้" นั่นเอง โดยยังคงความหมายภาษาอังกฤษ "Assumption" ว่าการได้รับ
เกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีอา พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า

 
       สีประจำโรงเรียน แดง–ขาว
   
 

สีแดง หมายถึง

ความกล้าหาญในการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆ รวมทั้งความเสียสละอดทน ซึ่งก็คือความวิริยะ อุตสาหะ
  ที่จะนำชีวิตให้ประสบกับความสำเร็จ
   
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์อันเปรียบได้กับศาสนารวมไปถึงความจริงใจ ซื่อสัตย์ อันเป็นคุณธรรมซึ่งจะนำไปสู่ความสงบสุข
 
       ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกนนทรี
   
 

นนทรี เป็นพืชยืนต้นผลัดใบ ขึ้นได้ในทุกพื้นที่ เติบโตเร็ว แข็งแรง เป็นพืชสมุนไพร และเนื้อไม้มีราคา ดอกสีเหลืองสด ช่อสูงเป็นทรงเจดีย์
วงชีวิตและการเติบโตของต้นนนทรี ให้ข้อคิดแก่นักเรียนว่า การผลัดใบ คือ การเปลี่ยนระดับชั้นการศึกษาไปสู่การเติบโตที่กล้าแกร่งกว่าเดิม
ดอกสีเหลืองสด คือ ความสดชื่นแห่งวัย ช่อสูงเป็นทรงเจดีย์ยอดแหลม คือ การสร้างรากฐานการศึกษาที่มั่นคงสามารถให้ความรู้แก่นักเรียน
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความกล้าแห่งปัญญา เพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
     อาคารต่างๆภายในโรงเรียน
   
 

ปัจจุบันโรงเรียน มีอาคาร 8 หลัง เป็นอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอำนวยการ 1 หลัง อาคารกิจกรรม 2 หลัง หอประชุม
และโภชนาคาร 1 หลัง อาคาร SPORT CENTER 1 หลัง

     
  อาคารอัสสัมชัญ เป็นอาคารเรียนสูง 4 ชั้น ชั้นล่าง เป็นห้องวัดและประเมินผล ห้องสำนักผู้อำนวยการ ห้องศูนย์วิทยสนเทศและห้องฝึกอบรม ห้องฝ่ายวิชาการ ห้องวารสาร ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา ชั้น 2-4 เป็นห้องเรียนและห้องพักครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์
 
   
 

อาคารเซนต์คาเบรียล เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ชั้นล่างเป็นโถงโล่งสำหรับจัดกิจกรรม ประชุม ห้องสมุดระดับประถมศึกษา ห้องสมุด EP
ห้อง Discovery Center ห้อง Academic Affairsand Head of EP
ห้อง Disciplinary Affairs , Staff Room 3 ห้อง
ห้องพยาบาล ห้องประชุม ห้อง Student Affairs และห้องForeign Teacher Co-ordinator ชั้น 2-4 เป็นห้องเรียนนักเรียนEP ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 5ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทยและห้องดุริยางค์

 
   
 

อาคารอำนวยการ เป็นอาคาร 2 ชั้น ที่เชื่อมระหว่างอาคารอัสสัมชัญกับอาคารมงฟอร์ต ชั้นล่างใช้เป็นสำนักงานแผนกธุรการ
งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนนักเรียน งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
งานสมาคมศิษย์เก่าฯ ห้องงานมาตรฐาน ชั้น 2 เป็นห้องผู้อำนวยการ ห้องรับรอง ห้องตรวจสอบ สำนักงานแผนกการเงินและห้องประชุมอำนวยการ

 
   
 

อาคารมงฟอร์ต เป็นอาคารสูง 6 ชั้น สร้างขึ้นพร้อมกับอาคารอำนวยการ ชั้นล่างเป็นโถงโล่งสำหรับทำกิจกรรม ห้องฝ่าย
ปกครองและห้องงานซ่อมบำรุง ชั้น 2-6 เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ทุกชั้นมีห้องน้ำอยู่ในตัวอาคาร

 
 

อาคารหลุยส์ มารี เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ชั้น 1-2 เป็นโภชนาคาร ห้องประชุม 2001 และสโมสรครู ชั้น 3 เป็นห้อง
ประชุมมาลีนนท์ 2009 ห้องเกียรติยศ ห้องพัฒนาหุ่นยนต์ (Robot) ห้องรักษ์ภาษา ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้อง Learning Center
ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ห้องศาสนสัมพันธ์ และห้องวิถีไทย ชั้น 4 เป็นหอประชุมรัชตสมโภช

 
   
 

อาคารหลุยส์ ชาแนล เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ชั้นล่าง เป็นห้องเกียรติยศ ชั้น 2-5 เป็นห้องเรียนและห้องพักครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4
ชั้น 6 เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องดนตรีสากล ทุกชั้นมีห้องน้ำในตัวอาคารอาคารกิจกรรม เป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบด้วยมินิมาร์ท ห้องจัดซื้อ ห้องพัสดุ ห้องฝ่ายบริการ ห้องฝ่ายกิจกรรม ห้องแนะแนว ห้องลูกเสือ ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านตรงข้ามเป็นห้องงานอภิบาล ห้องออกกำลังกาย ห้องเรียนสีเขียว ห้องการงานพื้นฐานอาชีพ และห้องเรียนศิลปะ

 
   
 

อาคาร SPORT CENTER เป็นอาคารหลังคารูปโดมสูง ใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรม ประชุม ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งประกอบ
ด้วยสนามกีฬาบาสเกตบอล 2 สนาม และสนามฟุตซอล 2 สนาม ภายในติดตั้ง Score Board รายงานผลการแข่งขัน
ด้วยระบบตัวเลข Digital จำนวน 2 ตัว

 
   
   
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.