โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The second semester of academic year 2017
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
ACSP Center
 
  ดาว์นโหลดเอกสารวิชาการจากทางโรงเรียน HOME >ACSP ACADEMIC
     
   
  หน่วยงานงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล
มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึก
ในการเป็นพลเมืองไทย มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งมีจิตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต
หมายเหตุ : ติดต่องานวิชาการ กด 206-208
 

รายละเอียดต่างๆจากฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดการเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
วันธรรมดาและวันเสาร์ เทอม 2
Modern Language Program

English Program

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Primary Secondary
Coming Soon Coming Soon
ตารางสอนนักเรียน
ตารางสอนประจำชั้นเรียน สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2560
  เข้าหน้าสมัครชมรม : http://www.acsp.ac.th/Clubs/
  1. ขั้นตอนการสมัครชมรม / Application process
  2. รายชื่อห้องเรียนชมรม / Classroom Club
Coming Soon
  3. รายชื่อชมรมระดับประถมศึกษา / Primary Club Coming Soon
  4. รายชื่อชมรมระดับมัธยมศึกษา / Secondary Club
Coming Soon
  5. การลงเวลาชมรม, การบันทึกผ่านและการส่งเอกสารกิจกรรมชมรม (ครู)
Coming Soon
โครงสร้างข้อสอบสอบวัตคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2560
โครงสร้างข้อสอบกลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 4 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ Math
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
โครงสร้างข้อสอบกลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 4วิชา วิชาภาษาไทย Thai
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
โครงสร้างข้อสอบกลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 4วิชา วิชาภาษาอังกฤษ English
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
โครงสร้างข้อสอบกลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 4วิชา วิชาวิทยาศาสตร์ Science
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.