Application Information Academic Year 2022
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้น

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2565

วิธีการซื้อใบสมัคร

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565
 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ >> ใบสมัครออนไลน์ << เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ Print Pay in Slip นำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือจ่ายผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเก็บหลักฐานไว้ นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ (การสมัครจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อท่านทำการชำระเงินแล้วเท่านั้น)
 • ติดต่อซื้อใบสมัครที่ห้องธุรการ อาคารอำนวยการ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. เมื่อได้รับเลขที่ใบสมัครแล้วให้เข้าไปกรอกข้อมูลในใบสมัครให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
  โทร +66 2384 7491-6 (ในเวลาทำการ)

หลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร

 • 1.สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 • 2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • 3.สำเนาผลการเรียน หรือสำเนาสมุดพก


 • *** กรณีซื้อใบสมัครออนไลน์
 • ขอให้ท่านนำสูติบัตร / สำเนาผลการเรียน รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 2 รูป และหลักฐานการชำระเงินนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

 • รายละเอียดในวันรับสมัครต่างๆ

 • สอบข้อเขียน : วันเสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565 (ภาคเช้า 08.30 น. – 12.00 น.)
 • สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน : วันเสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565 (ภาคบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.)
 • **บิดาและมารดานำผู้สมัครในชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม มาสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในบัตรเข้าห้องสอบของนักเรียนพร้อมนำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของนักเรียนมาด้วย**
 • ประกาศผลสอบ : วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.ผ่านเว็บไซต์ www.acsp.ac.th
 • กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือก : หากผู้ปกครองยังมีความประสงค์จะให้นักเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ให้ติดต่อเขียนใบคำร้องที่ห้องธุรการหลังจากวันประกาศผลสอบ เป็นต้นไป
 • มอบตัว : วันจันทร์ที่ 21 – วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
  **วัน/เวลาในการมอบตัว ค่าใช้จ่าย และเอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัว ขอให้ผู้ปกครองเช็คข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในวันประกาศผลสอบ**
 • ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่พร้อมผู้ปกครอง : วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 (ภาคบ่าย)
 • **กรณีที่นักเรียนซื้อใบสมัครแล้ว ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียนภายหลัง ขอให้ติดต่อแจ้งเปลี่ยนแผนการเรียนกับแผนกธุรการ เบอร์ติดต่อ 02-3847491 เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์** 

  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 • นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มี 2 แผนการเรียนได้แก่

  1. หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ Modern Language Program (MLP)

  2. หลักสูตรที่ใช้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)

 • นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 2 หลักสูตรได้แก่

  1. หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ Modern Language Program (MLP) มี 3 แผนการเรียนได้แก่

  1.1 I-Science ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสคร์-คณิตศาสตร์

  1.2 I-Linguistics ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

  1.3 I-Integration ห้องเรียนเบูรณาการ

  2. หลักสูตรที่ใช้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) โครงการ Elective Subject

  1.1  SMART (Science Math And Reserch Technology )

  1.2  ICT ( Innovative and Creative Technology )

  1.3  EGL ( English as a Global Language )

  1.4  J-Com ( Japanese Communication )

  1.5  C-Com ( Chinese Communication )

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 2 หลักสูตรได้แก่

  • หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ Modern Language Program (MLP) โครงการ GEMS PROJECT มี 2 แผนการเรียนได้แก่

   1.1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 วิชาเอก ดังนี้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป / วิทยาศาสตร์สุขภาพ / สถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์
   1.2  พหุศาสตร์ ประกอบด้วย 9 วิชาเอก ดังนี้ ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น / คณิตศาสตร์ (สำหรับเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ) / ดุริยางคศิลป์สากล / ศิลปะการแสดง / นิเทศศาสตร์และสื่อมัลติมีเดีย / วิทยาการกีฬาและนันทนาการ / รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   หมายเหตุ
   : วิชาเอกจะเลือกในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2565

  • หลักสูตรที่ใช้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)ประกอบด้วย 2 แผนการเรียน ดังนี้
   2.1   Science-Mathematics
   2.2  English for International Studies (EIS) มี 3 วิชาเอก ได้แก่   
   Mathematics-Business Administration / Japanese language / Chinese language
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ

 • โทร +66 2384 7491-6 (ในเวลาทำการ)
 • วันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • วันเสาร์เวลา 08.00 - 12.00 น.
 • ปิดทำการทุกวันอาทิตย์
 • 🔍 ท่านผู้ปกครองสามารถเข้าร่วม LINE Openchat นักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2565 เพื่อสอบถามข้อมูลและข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเรียนได้ ตาม Link ด้านล่างนี้
  Click Link : https://line.me/ti/g2/YFbYNBhupvyrSX4lQpZ-Qzw50rs1VSdWhier_g?utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&utm_campaign=default • Our Partnership MOU