Application Information Academic Year 2020
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิธีการซื้อใบสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.acsp.ac.th
 • ติดต่อซื้อใบสมัครที่ห้องธุรการ
  โทร +66 2384 7491-6 (ในเวลาทำการ)
 • สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและวัดความพร้อมนักเรียน
  (ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562)

  เอกสารประกอบการซื้อใบสมัคร

 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร ราคา 500 บาท
 • กรณีซื้อใบสมัครออนไลน์
  ขอให้ท่านนำสูติบัตร + ใบสมัคร + หลักฐานการชำระเงิน นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
 • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 • หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ Modern Language Program (MLP)
 • หลักสูตรที่ใช้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)


 • ACSP Open House 2019 : A Happy Day At ACSP
  บรรยากาศการเรียนใน 1 วันของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทั้งด้านวิชาการ และ กิจกรรม "ทุกความสุข

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • หลักสูตร MLP รับเฉพาะนักเรียนชาย
  • หลักสูตร EP รับนักเรียนชายและหญิง
  • ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3
  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2556 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

  Our Partnership MOU